Gemeng Schëtter

27 févr./2020

Présentation du cahier des charges - Projet "neien Duerfkäer"

Date :

27.02.2020

Adresse :

1

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

19:00

De Buergermeeschter an de Schäfferot invitéieren Iech heimat häerzlech op d ‘Virstellung vum  “Lastenheft” dat d‘Konditioune festleet fir d’ Auschreiwung am Kader vum Urbanisteconcours fir den neien Zentrum vu
Schëtter.
Dëst Dokument ass ausgeschafft ginn op Basis vun de Resultater aus den thematesche Workshopen mat den Awunner vu Schëtter an aus den Aarbechtssëtzungen vum Gemengerot.
No dëser Virstellung kënnt dir eis nach är eventuell Remarquen mat op de Wee ginn ier de Gemengerot dëst Dokument definitiv ofseent an de Concours uleeft.

Flyer