Gemeng Schëtter

22 sept./2020

Seminaire: Elektromobilitéit: een nohaltegen, prakteschen an intelligente Choix?

Date :

22.09.2020

Adresse :

1

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

18:00

Seminaire: Elektromobilitéit: een nohaltegen, prakteschen an intelligente Choix?
- Begréissungswuert / Jean-Paul Jost, Buergermeeschter vu Schëtter
- National Strategie zu der Entwécklung vun der Elektromobilitéit / Claude Turmes, Minister fir Energie
- Presentatioun vun der Applikatioun fir d’Bewäertung vum CO2-Foussofdrock vu Gefierer / Fenn Faber, myenergy
- Besoin u seelene Metaller a Liewenszyklusennmanagement vun Elektroautoen / Dr. Enrico Benetto, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
- Praktesch Auswielkrittäre fir elektresch Autoen / Antonio Da Palma Ferramacho, Automobilclub Luxemburg (ACL)
- Wéi luet Dir Ären Elektroauto a finanziell Bäihëllefe fir d‘Elektromobilitéit / Philippe Kohll, myenergy
- Reegelunge vum Code de la route betreffend Elektromobilitéit (Autoen, Trottinetten, Vëloen, Scooteren, asw.) / Francine Poncin, Police Lëtzebuerg & Mike Greisch, Police Lëtzebuerg
- Waasserstoff an der Mobilitéit, eng Alternativ? / Dr. Pit Losch, Ministère fir Energie a Landesplanung & Dr. Thomas Gibon, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
- Froen-Äntwerten

Simultaniwwersetzung Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch

Umeldung obligatoresch

 

Séminaire: L’électromobilité: un choix durable pratique et intelligent?

- Mot de Bienvenue: Jean-Paul Jost, Bourgmestre de la commune de Schuttrange

- Stratégie nationale du développement de l’électromobilité: Claude Turmes, Ministre de l’Énergie

- Présentation de l’outil d’évaluation de l’empreinte CO2 des véhicules automobiles: Fenn Faber, myenergy

- Besoin en métaux rares et gestion de la fin de vie des véhicules éléctriques: Dr. Enrico Benetto, Luxembourg
Institute of Science and Technology (LIST)

- Critères de choix pratiques pour une voiture électrifiée: Antonio Da Palma Ferramacho, Automobile Club du Luxembourg (ACL)

- Comment charger sa voiture électrique et subsides pour l’électromobilité: Philippe Kohll, myenergy

- Dispositions du code de la route concernant l’électromobilité (voitures, trottinettes, vélos, scooters, etc.): Francine Poncin, Police grand-ducale & Mike Greisch, Police grand-ducale

- L’hydrogène dans la mobilité, une alternative?: Dr. Pit Losch, Ministère de l’Energie et de l’Aménagement du territoire & Dr. Thomas Gibon, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)

- Questions-Réponses

Traduction simultanée luxembourgeois, français, allemand

Inscription obligatoire

 

Seminar : Electromobility: a sustainable, practical and intelligent choice?
- Word of Welcome / Jean-Paul Jost, Mayor of Schuttrange
- National strategy for the deployment of electromobility / Claude Turmes, Minister for Energy
- Presentation of the evaluation tool of the CO2 footprint of motor vehicles / Fenn Faber, myenergy
- Need of rare metals and end-of-life management of electric vehicles / Dr. Enrico Benetto, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
- Practical selection criteria for electrified vehicles / Antonio Da Palma Ferramacho, Automobile club of Luxemburg (ACL)
- How to charge your electric vehicle and subsidies for electromobility / Philippe Kohll, myenergy
- Provisions of traffic regulations code concerning electromobility (cars, scooters, bikes, aso.) / Francine Poncin, Grand-Ducal Police, & Mike Greisch, Grand-Ducal Police
- Hydrogen in mobility, an alternative? / Dr. Pit Losch, Ministry of Energy and Spatial planning & Dr. Thomas Gibon, Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST)
- Questions and answers

Simultaneous translation Luxembourgish, French, German

Registration required

 

Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op d'Evenementer ze kommen. Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu, Rubrik „Mobilitéit an Ëmwelt“ an op www.mobiliteit.lu.
Hygienesmoossnamen mussen agehale ginn. Falls Evenementer ofgesot ginn, wéinst sanitäre Grënn, gëtt ee Message op www.schuttrange.lu an op facebook verëffentlecht.


Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre à ces évènements. Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité et Environnement » et sur www.mobiliteit.lu.

Les mesures sanitaires sont à respecter. En cas d’annulation d’évènements pour raisons sanitaires, une annonce sera publiée sur www.schuttrange.lu et sur facebook.


Please think about soft mobility to go to the different events. Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility and Environment" and on www.mobiliteit.lu.

Sanitary measures must be respected. In the event of cancellation of events due to health restrictions, an announcement will be published on www.schuttrange.lu and facebook.

 

Firwat ass d’Mobilitéitswoch ee Greenevent?

Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht !

D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden !

Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt!

Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt !

All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt !

Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht !

Et gi keng Eewee-Tute verdeelt !

D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen !

Et gëtt keng zousätzlech Beliichtung opgehaangen !

 

Pourquoi la semaine de la mobilité est un Greenevent?

Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables !

Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts !

Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations.

La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum !

La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé !

Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. !

Il est renoncé aux sacs plastiques !

Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements!

Il est renoncé à suspendre des luminaires supplémentaires !

 

Why does the mobility week is a Greenevent?

Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes !

Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered!

Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations.

Paper advertising is produced at the minimum needs !

Paper advertising is printed on recycled paper!

It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts aso. !

It is renounced to use plastic bags!

Visitors are invited to think about soft mobility to come to the events!

It is renounced to suspend additional luminaires!