Gemeng Schëtter

20 oct./2020  - 22 juin/2021

Lëtzebuergesch Cours A.1.2.

Date :

20.10.2020

Adresse :

7

Début de l'événement :

20:00

Lëtzebuergesch verstoën a schwätzen Luxemburgisch verstehen und sprechen Comprendre et parler le luxembourgeois Understanding and speaking Luxembourgish