Gemeng Schëtter

20 oct./2020  - 22 juin/2021

Lëtzebuergesch Cours A.1.1.

Date :

20.10.2020

Adresse :

7

Début de l'événement :

18:30

Lëtzebuergesch verstoën a schwätzen
Luxemburgisch verstehen und sprechen
Comprendre et parler le luxembourgeois
Understanding and speaking Luxembourgish