Gemeng Schëtter

22 oct./2020  - 24 juin/2021

Lëtzebuergesch Cours A.2.1.

Date :

22.10.2020

Adresse :

7

Début de l'événement :

20:00

Lëtzebuergesch verstoën a schwätzen Luxemburgisch verstehen und sprechen Comprendre et parler le luxembourgeois Understanding and speaking Luxembourgish