Gemeng Schëtter

16 mai/2021

Biodiversitéitsdag 2021

Date :

16.05.2021

Début de l'événement :

10:00

D’KOMMISSIOUN FIR ËMWELT AN NOHALTEG ENTWÉCKLUNG - LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE - THE COMMISSION ON THE ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT


invitéiert e Sonndeg, de 16. Mee 2021 op hiren 2. BIODIVERSITÉITSDAG
invite le dimanche, 16 mai 2021, à sa 2e JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ
invites you on Sunday 16th May 2021 to its 2nd BIODIVERSITY DAY


Wéinst dem Covid-19 kënne vill vun de geplangten Aktivitéite leider net stattfannen. Trotzdem freeë mir Iech e puer interessant Infostänn a Workshoppen ubidden ze kënnen. Kommt laanscht an informéiert Iech, natierlech am Respekt vun den néidegen Hygiènesmoossnamen: Drot w.e.g. eng Mask an haalt Ofstand.


En raison de la Covid-19, un grand nombre d’activités prévues ne pourront pas avoir lieu. Néanmoins, nous sommes heureux de vous proposer quelques stands d’information et des ateliers intéressants. Passez nous voir, dans le respect des gestes barrières bien sûr : port du masque et distanciation sociale svp.


Due to Covid-19, many of the planned activities cannot take place. However, we are pleased to offer you some interesting information stands as well as workshops. Come and have a look, obviously while observing the necessary protective measures: please wear a mask and observe social distancing.


Programm / Programme / Program


Moies vun 10:00 bis 12:00 Auer luede mir Iech an, eng Rei Gäert ze besichen, déi der biologescher Vilfalt eng besonnesch Opmierksamkeet schenken.


Le matin de 10h00 à 12h00, nous vous invitons à visiter quelques jardins qui attachent une attention particulière à la biodiversité.


In the morning from 10 am until noon, we invite you to come and visit several gardens which have a special emphasis on biodiversity.


• Fiona Hampton – 11, rue de Luxembourg, Schrassig
• Carol McCarthy – 21, rue de Luxembourg, Schrassig
• Renée Altmann – 16, rue du Château, Munsbach
• Monique Krecké – 13, rue de la Forêt, Al-Schëtter


Dir kënnt och un engem Vëlostour oder engem Spadséiergang mat Guide an dës Gäert oder op aner interessant Plaze vu grousser biologescher Villfalt deel huelen.
Start: Gemeinschaftsgaart zu Schraasseg (Rue de Siegelsbach) um 10:00 Auer.


Vous pourrez également participer à une visite à vélo ou une promenade guidée qui vous mènera vers ces jardins et d’autres endroits intéressants en matière de biodiversité.
Départ : Jardin communautaire à Schrassig (rue de Siegelsbach) à 10h00.


You can also join a bicycle tour or a guided walk that will take you to these gardens and other places of interest in terms of biodiversity along the way.
Start: Community garden in Schrassig (rue de Siegelsbach) at 10 am.


Nomëttes vu 14:00 bis 18:00 Auer bidde mir Aktivitéiten um Futtballsterrain hannert dem Gemeinschaftsgaart ‘De Klenge Kéisecker’ un.


L’après-midi de 14h00 à 18h00, nous proposons quelques activités qui auront lieu sur le terrain de foot derrière le jardin communautaire « De klenge Kéisecker » à Schrassig.


In the afternoon from 2 pm to 6 pm, we will be offering several activities that will take place on the football pitch behind the ‘De klenge Kéisecker’ community garden in Schrassig.


Workshop Gemeinschaftsgaart: Maacht Är eege beiefrëndlech Blummekëscht – Créez votre propre jardinière pour aider les abeilles – Make your own bee-friendly planter


Clément Piette, Imker / apiculteur / beekeeper Munsbach:
Alles iwwer Beien – Tout sur les abeilles – All about bees


SIAS Workshop: En Insektenhotel fir de Gemeinschaftsgaart – Un hôtel à insects pour le jardin communautaire – An insect hotel for the community garden


Natur- a Vulleschutzveräin Ieweschte Syrdall zesumme mat der Fondatioun Hëllef fir d’Natur: Alles iwwer d’Villercher – Tout sur les oiseaux – All about birds


Gemeinschaftsgaart:
Verkaf vu Planzen ouni Pestiziden – Vente de plantes sans pesticides – Sale of pesticide-free plants


D‘Gärtner aus dem Gemeinschaftsgaart weisen Iech hire Geméis-, Uebst- a Beiegaart an erzielen Iech vun hirer Aarbecht.


Les jardiniers du jardin communautaire vous feront visiter leur potager, leur verger et le jardin pour abeilles, et vous raconteront en quoi consiste leur travail.


Gardeners from the community garden will show you around their vegetable, fruit, and bee gardens, and explain the work involved.


Gemeinschaftsgaart ‘De klenge Kéisecker‘
rue de Siegelsbach/Schlassgewan
Schraasseg