Gemeng Schëtter

14 mai/2022

Schëtter Maart mat Kuchen-Bakconcours a Fairtrade-Degustatioun

Date :

14.05.2022

Début de l'événement :

09:00

Maart zu Schëtter 
Kommt an entdeckt de Schëtter Maart, deen all 2. Samschdeg vum  Mount vun 9.00 bis 13.00 Auer op der Kiercheplaz am Zenter vu Schëtter stattfënnt.

Heimat invitéiere mir Iech ganz häerzlech op eisen Kuchen - Bak Concours, Samschdes, den 14ten Mee ëm 11:00 Auer
am Schëtter Maart. (Place de l’Église)

 

Dës Kéier um Schëtter Maart : Degustatioun vu Fairtrade-Produiten.

Am Kader vun de Fairtrade-Wochen invitéiert Iech de Fairtrade-Grupp vun der Schëtter Gemeng zesumme mam WeltButtek Esch op eng Degustatioun vu Fairtrade-Produiten op eisem Maart.

Kommt an entdeckt ë.a. Fairtrade-Kaffi, Drénkschokela, Schokelasbotter, Schokela, Chips, Nëss.

Mir freeën eis op Äre Besuch.

 

Dëse Maart setzt den Akzent op lokal Wueren déi de Mënsch an d’ Ëmwelt respektéieren, souwéi Nischen-,hand- an hausgemaache Produiten déi aus enger integrativer, ekologescher an nohalteger Produktioun stamen.
Do fannt Dir also verschidden Typpe vu Liewensmëttel (Uebst a Geméis, Fleesch, Kéis, Hunneg, Gebeess, Oliven asw.), Gedrénks (Biowäin, Likören, Gin, Schnaps asw.), Gesondheetsproduiten, a villes méi.
Wéini?
All 2. Samschdeg vum Mount vun 9.00 bis 13.00 Auer
Wou?
Zu Schëtter - Kiercheplaz
Parkplaze beim Kierfecht

Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op de Maart ze kommen.  Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu, Rubrik „Mobilitéit“ an op www.mobiliteit.lu.

 

Marché à Schuttrange
Venez découvrir le marché de Schuttrange, qui se tiendra chaque 2e samedi du mois sur la place de l’église au centre de Schuttrange.

Nous aimerions vous inviter chaleureusement à notre Concours de gâteaux - Nous recherchons les plus beaux et les plus délicieux gâteaux faits maison, samedi, le 14 mai à 11:00 au Schëtter Maart. (Place de l’Église)

 

Cette fois au Marché de Schuttrange : Dégustation de produits Fairtrade.

Dans le cadre des semaines Fairtrade, le groupe Fairtrade de la commune de Schuttrange vous invite ensemble avec WeltButtek Esch à une dégustation de produits Fairtrade sur notre marché.

Venez découvrir par ex. Café équitable, boissons au chocolat, pâte à tartiner au chocolat, chocolat, chips, noix.

Nous attendons avec impatience votre visite!

 

Ce marché privilégie le local, les commerces de niche, les artisans, les modes de produc-tion inclusifs, les produits respectueux de l’homme et de l’environnement et les filières écologiques.
Vous y trouverez des aliments divers (fruits et légumes, viandes, fromages, miel, confitures, olives…), boissons (vin bio, digestifs, gin, liqueurs…), produits de santé et beaucoup plus.
Quand ?
Chaque 2e samedi du mois de 9h00 à 13h00.
Où ?
À Schuttrange - place de l’église
Parkings disponibles près du cimetière

Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre au marché.  Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité» et sur www.mobiliteit.lu.

 

Market in Schuttrange
Come and discover the Schuttrange market, taking place monthly every 2nd Saturday on the church square in the centre of Schuttrange.

We would like to warmly invite you to our Cake competition - We are looking for the most beautiful and delicious homemade cakes, Saturday, May 14 at 11:00 at the Schëtter Maart. (Place de l’Église)

 

This time at the Schuttrange Market: Tasting of Fairtrade products.

As part of the Fairtrade weeks, the Fairtrade group of the commune of Schuttrange invites you in cooperation with WeltButtek Esch to a tasting of Fairtrade products on our market.

Come and discover eg. Fair trade coffee, chocolate drinks, chocolate spread, chocolate, crisps, nuts.

We look forward to your visit!

 

This market favours local products, niche businesses, craftsmen, integrative production methods, products that are respectful of mankind and the environment as well as ecological production.
You will find various food types (fruit and vegetables, meat, cheese, honey, jam, olives...), drinks (organic wine, digestives, gin, liqueurs...), health products and much more.
When?
Every 2nd Saturday of the month from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
Where?
In Schuttrange - church square
Parking available near the cemetery

Please think about soft mobility to go to the market.  Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility" and on www.mobiliteit.lu.

 

Markt in Schüttringen
Entdecken Sie den Schüttringer Markt, der jeden 2. Samstag vom Monat auf dem Kirchplatz im Zentrum von Schüttringen stattfinden wird.

Dieses Mal mit Kuchen-Backwettbewerb

 

 

Diesmal auf dem Schüttringer Markt: Verkostung von Fairtrade-Produkten.

Im Rahmen der Fairtrade-Wochen lädt die Fairtrade-Gruppe der Gemeinde Schüttringen zusammen mit WeltButtek Esch zu einer Verkostung von Fairtrade-Produkten auf unserem Markt ein.

Kommen und entdecken Sie z.B. Fairtrade-Kaffee, Trinkschokolade, Schokoladenaufstrich, Schokolade, Chips, Nüsse.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!


Dieser Markt bevorzugt lokale Waren die den Menschen und die Umwelt respektieren, sowie Nischen-hand-und hausgemachte Produkte die auf ein integratives, ökologisches und nachhaltiges Herstellungsverfahren zurückgreifen.
Hier werden Sie Lebensmittel aller Art finden (Obst und Gemüse, Fleisch, Käse, Honig, Marmeladen, Oliven usw.), Getränke (Biowein, Liköre, Gin, Schnaps usw.), Gesundheitsprodukte und vieles mehr.
Wann?
Jeden 2. Samstag vom Monat von 9.00 bis 13.00 Uhr
Wo?
In Schüttringen - Kirchplatz
Parkplätze beim Friedhof