Gemeng Schëtter

10 oct./2022

„Depressioun an Angschtstéierungen – komm mir schwätzen driwwer“

Date :

10.10.2022

Adresse :

Début de l'événement :

19:00

D’ Kommissioun vun der Famill, vum Drëtten Alter an den Sozialen Uleies invitéiert op d‘ Konferenz "Depressioun an Angschtstéierungen – komm mir schwätzen driwwer" virgedroen vum Christine Lejeune, Méindeg, den 10. Oktober 2022 um 19h00 an der Galerie um Campus "An der Dällt" 185, rue Principale L-5366 Munsbach.

 

La Commission de la Famille, du 3e Âge et des Affaires Sociales invite à la conférence "Depressioun an Angschtstéierungen – komm mir schwätzen driwwer" présentée par Christine Lejeune, lundi, le 10 octobre 2022 à 19h00 dans la Galerie sur le Campus "An der Dällt" 185, rue Principale L-5366 Munsbach.

 

The Commission for Family and Elderly People and Social Affairs invites to the conference "Depressioun an Angschtstéierungen – komm mir schwätzen driwwer" presented by Christine Lejeune, Monday, October 10th, 2022 at 7 p.m in the Gallery on the Campus "An der Dällt" 185, rue Principale L-5366 Munsbach.