Gemeng Schëtter

12 nov./2022

Journée intergénérationelle

Date :

12.11.2022

Adresse :

Salle des fêtes | 185, rue Principale | 5366 Munsbach

Voir sur la carte

Début de l'événement :

14:00

Organiséiert vun dem Schëtter Jugendhaus, de Scouts - Les Castors an der Kommissioun vun der Famill, dem 3. Alter an dem Sozialen Uleies.