Gemeng Schëtter

10 déc./2022

Schëtter Chrëschtmaart 2022

Date :

10.12.2022

Début de l'événement :

11:00

Schëtter Chrëschtmaart 2022

Dëst Joer hunn mir insgesamt 15 Stänn, hei en Iwwerbléck mat dem wat ugebuede gëtt: Sauerkraut mat Wirschtercher, Gromperekichelcher, Toast Champignons, gebootschte Gromperen, Kürbiszopp, Straussenburger, Gegrills, Chili con & sin carne, Kebab, Indesch & Ukrainesch Spezialitéiten, Churros, Paangecher, Eisekuchen, Muffins, Chrëschtgebäck, Sonndes: Kaiserschmarrn, Glühwäin, Softdrinks, Schocki, Béier, Lëtzebuerger Crémant a flott Chrëschtdekoratioun am Verkaf.
 

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart de klenge Kéisecker, Schëtter Hëlleft, Amiperas Schëtter, Star Cricket Club, Pétanque Schëtter an FC Munsbach zesumme mat der Schëtter Gemeng.

En Deel vum Erléis spenden d’Veräiner fir den Télévie 2023. 

Mir freeën eis schonn op Äre Besuch.

Profitéiert vum ökologesche Parking beim Kierfecht.

Entdeckt och aner Chrëschtmäert am Syrdall. Informatiounen dozou fannt Dir op eisem Flyer.

 

Marché de Noël à Schuttrange 2022

Cette année nous avons un total de 15 stands, voici un aperçu de ce qui est proposé : choucroute avec saucisses, galettes de pommes de terre (Gromperekichelecher), toast champignons, pommes de terre mijotées à la façon Luxembourgeoise, soupe aux potirons, burgers d'autruche, viandes grillées, chili con & sin carne, kebabs, Spécialités indiennes & ukrainiennes, Churros, crèpes, gaufres, muffins, pâtisseries de Noël, le dimanche : Kaiserschmarrn, vin chaud, softs, chocolat chaud, bière, Crémant luxembourgeois et jolies décorations de Noël.


Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart de klenge Kéisecker, Schëtter Hëlleft, Amiperas Schëtter, Star Cricket Club, Pétanque Schëtter et FC Munsbach en collaboration avec la commune de Schuttrange.
Une partie des recettes des associations sera reversée au Télévie 2023.

Nous nous réjouissons déjà de votre visite.

Profitez du stationnement écologique près du cimetière.
Découvrez également d'autres marchés de Noël dans le Syrdall. Vous trouverez des informations à ce sujet sur notre flyer.

 

Schuttrange Christmas Market 2022

This year we have a total of 15 stands, here is an overview of what is offered: sauerkraut with sausages, potato pancakes (Gromperekichelecher), mushroom toast, Luxembourgish stewed potatoes, pumpkin soup, ostrich burgers, grilled meats, chili con & sin carne, kebabs, Indian & Ukrainian specialties, Churros, pancakes, waffles, muffins, Christmas pastries, Sunday: Kaiserschmarrn, mulled wine, soft drinks, hot chocolate, beer, Luxembourgish Crémant and pretty Christmas decorations.


Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart de klenge Kéisecker, Schëtter Hëlleft, Amiperas Schëtter, Star Cricket Club, Pétanque Schëtter and FC Munsbach in collaboration with the Commune of Schuttrange.

We are already looking forward to your visit.

The associations will donate part of the proceeds to the Télévie 2023. 

Take advantage of the ecological parking near the cemetery.

Discover other Christmas markets in the Syrdall. You can find information on this matter on our flyer.