Gemeng Schëtter
campus dällt RGB 13

Organisation scolaire 2020/2021

Léif Elteren, léif Kanner,
No engem sonnegen an hoffentlech erhuelsame Summer geet d’Vakanz op en Enn. Verschiddener ware schonn e puer Deeg fräiwëlleg an der Schoul fir en Deel vun der Matière nozehuelen déi se d’läscht Joer duerch déi ongewéinlech Ëmstänn net konnten opschaffen. De 15. September geet fir eis all de Schoulalldag nees un a mir sinn iwwerzeegt datt dir léif Schüler iech drop freet är Klassekomeroden erëm ze gesinn fir mat hinne voller Energie a Wëssensdrang dat neit Schouljoer an Ugrëff ze huelen.
Fir en Deel vun eise Klengsten , an och fir hir Elteren, fänkt mam éischten Dag am Cycle 1 elo eng nei a spannend Zäit vun hirem Liewen un. Freed iech drop nei Frënn kennen ze léieren, an dir wäert gesinn wéi vill Spaass et mécht an d’Schoul ze goen.
Mir wënschen eis, dass no engem méi beweegte leschte Schouljoer am neie Schouljoer 2020/21 erëm e Maximum u Normalitéit an de Schoulbetrib zréckkënnt. Et wäert keng Rentrée ginn wéi mer se kennen. E ganze Koup vu Sécherheet- an Hygiènesmoossname musse weiderhin agehale ginn, dëst am Interessi souwuel vun de Schüler wéi och vum Léier- a Betreiungspersonal. Fir e gudden a séchere Start an dat neit Schouljoer ze garantéieren, hunn déi Responsabel vu Schoul a Maison Relais, an enker Zesummenaarbecht mat de verantwortleche Ministèren, an de leschte Wochen all déi néideg Virbereedunge getraff.


An dësem Schoul Buet kritt dir déi nëtzlech Informatiounen iwwer eis Schoul a Maison Relais, déi der fir de Schoulufank an iwwer d’ganz Schouljoer braucht. Donieft fannt der e Réckbléck mat flotte Foto ‘en op d’Aktivitéite vum leschte Joer.

 

Eis Grond Schoul ass eng wichteg Basis fir eise Kanner hiert spéidert Beruffsliewen. Wéi mer am Mäerz eis Schoulen hu misse wochelaang zou maachen ass eis alleguerten erëm bewosst gi wat fir eng wichteg Roll d’Schoul an eiser Gesellschaft spillt a wéivill Aarbecht hei all Dag, fir a mat eise Kanner geleescht gëtt.

 

Dank dem aussergewéinlechen Asaz vun alle Bedeelegten si mir bis elo gutt duerch d’Zäit vun der Pandemie komm. Duerfir e ganz grousse Merci un all eist Personal aus der Schoul an der Maison Relais, fir hir onermiddlech Aarbecht am Interessi vun eise Kanner. Wéi bis elo wäerte mir och weiderhin hei zu Schëtter, a kollegialer Zesummenaarbecht, alles maachen fir eise Kanner dat Wëssen an déi Erfarung mat op de Wee ze ginn, déi se fir hir erfollegräich Zukunft brauchen.


Eis Gemeng wiisst, eis Gesellschaft ännert sech permanent, an och eis Schoul steet ëmmer erëm virun der
Erausfuerderung sech mussen unzepassen. Nodeem mer iwwer déi läscht Joren d’Schoulhäff an d’Alentouren um Schoul Campus flott an d’Rei gesat hunn, plange mer am Moment um Ausbau vun de Raimlechkeete fir Schoul, Maison Relais a Crèche. No der Rentrée wäert déi konkret Planung, an enker Zesummenaarbecht tëscht Gemeng, Schoul, Maison Relais an Elteren ulafen. 

 

D’Ziel ass et den Ausbau esou ze gestalten datt déi bestoend Infrastrukturen optimal genotzt ginn an datt déi Flächen déi mer zur Verfügung hunn sou ugeluecht ginn, dass eis Jugend hir Schoulzäit och ka weiderhin an deem schéine Kanner gerechten a sécheren Ëmfeld verbréngen dat mer zu Minsbech hunn.

Eis éischt Ziel bleift et weiderhin all eise Familljen, souwäit wéi et geet, e Kader unzebidden deen hinnen erméiglecht dass Schoul, Famill, Aarbecht a Fräizäit déi néideg Plaz an hirem Alldag fënnt. Nach eng Kéier e grousse Merci un iech All, déi iwwer d’ganz Joer, Dag fir Dag fir eis Kanner do sidd. Mir freeën eis iech bei der „Schoul - Rentrée“ de 15. September erëm ze gesinn a wënschen iech alleguer e gudde Schoulufank an en erfollegräicht Schouljoer 2020/2021.

 

De Schäfferot
Jean-Paul Jost, Nora Forgiarini, Serge Thein