Gemeng Schëtter
campus dällt RGB 13

Organisation scolaire 2021/2022

Léif Kanner, léif Elteren, léift Personal vu Schoul a Maison Relais

 

De 15. September fänkt fir eis all en neit Schouljoer un. No e puer schéinen an erhuelsame Woche fanne mir eis All
erëm fir zesummen ze léieren, ze spillen a Freed ze hunn.

Verschiddener hu scho vun der Méiglechkeet Gebrauch gemaach, fir e puer Deeg fräiwëlleg an d’Schoul ze goen
an do dat nozehuele wat se an deem leschten, dach net einfache Joer, net konnten opschaffen.
Déi meescht vun Iech, léif Schüler, freeë sech bestëmmt drop, hir Klassekomeroden erëm ze gesinn an hinnen z’erzielen,
wat se an der Vakanz esou gemaach an erlieft hunn. Anerer vun Iech si vläicht e bësse méi opgereegt, well et fir si déi éischt Deeg an der Schoul „An der Dällt” sinn, sief et well hir Schoulkarriär ufänkt oder datt si aus enger anerer Schoul bei eis kommen. Mee Dir wäert gesinn, Dir gitt hei mat oppenen Äerm empfaangen a wäert séier nei Frënn kenne léieren a mat Freed an d’Schoul goen.

Mir hunn 2 beweegte Schouljoren hannert eis an och dës Rentrée wäert nach net si wéi mer se vu fréier kennen.
Mee esou wéi mir déi läscht Joren zesumme gutt gemeeschtert hunn, wäerte mir och dat neit Schouljoer
mat den néidege Virsiichtsmoossnamen ugoen an erëm e Maximum un Normalitéit an de Schoulbetrib bréngen. Wéi all Joer hunn déi Responsabel vu Schoul a Maison Relais, an enker Zesummenaarbecht mat de verantwortleche Ministèren, an de leschte Wochen all déi néideg Preparative getraff fir datt Dir dat neit Schouljoer ënner optimale Bedingunge kënnt ugoen.
Hei am Schoulbuet fannt Dir all Informatiounen iwwert eis Schoul an eis Maison Relais, déi Dir fir de Schoulufank an iwwer d’ganzt Schouljoer braucht. A wann Dir nach Froen hutt, zéckt net, déi Responsabel ze kontaktéieren, deenen hir Coordonnéeën Dir am Buet fannt.
Wéi wichteg eis Grondschoul fir eis Kanner ass, hu mir iwwer déi vergaange Méint gesinn. Et ass eis bewosst gi wat fir eng wichteg Roll d’Schoul an eiser Gesellschaft spillt, wéi vill Aarbecht hei all Dag, fir a mat eise Kanner, geleescht gëtt. Duerfir e ganz grousse Merci un all eist Personal aus der Schoul an der Maison Relais, fir hire permanenten Engagement an hir wäertvoll Aarbecht fir eis Kanner.
Nëmmen all zesumme geléngt et eis, eise Schüler en optimaalt Schoulëmfeld ze bidden. Als Schäffen- a Gemengerot si mir frou iwwer déi ganz aktiv Bedeelegung vu Schoul, Maison Relais an Elteren am Kader vum Masterplang fir den Ausbau vum Schoulcampus „An der Dällt“ iwwer déi nächst 30 Joer.
Dee Plang wäert am Hierscht offiziell virgestallt ginn, an d’Zil ass, den Ausbau esou ze gestalten, datt déi bestoend Infrastrukturen optimal genotzt ginn, de Schoulbetrib wärend de Bauaarbechten nëmme minimal gestéiert gëtt an ze garantéieren, datt déi Flächen, déi mir zur Verfügung hunn, esou ugeluecht ginn, datt eis Kanner hir Schoulzäit och kënne weiderhin an deem schéinen a kannergerechten Ëmfeld verbréngen dat mir hei zu Minsbech kennen.
Mir setze weiderhin alles drun fir Iech, léif Kanner, eng optimal Schoulzäit ze garantéieren an Iech, léif Elteren, déi Strukturen unzebidden, déi Iech erlaben, Schoul, Famill, Aarbecht a Fräizäit esou gutt wéi méiglech ze koordinéieren. A mir sinn ëmmer erëm frou fir déi positiv Retouren, déi mir vun Iech kréien an déi eng Motivatioun fir all eis Mataarbechter sinn an hirer deeglecher Aarbecht.
Mat Freed kucke mir op d’Schoulrentrée de 15. September a wënschen Iech Alleguer e gudde Schoulufank an e  schéint an erfollegräicht Schouljoer 2021/2022.

De Schäfferot / Le Conseil échevinal

Jean-Paul Jost, Buergermeeschter
Nora Forgiarini, Schäffen
Serge Thein, Schäffen