Gemeng Schëtter
Administration

Alain Dohn

Secrétaire Communal

Tel: 35 01 13 - 1

Fax: 35 01 13 - 229