Gemeng Schëtter
Infrastructures scolaire et extrascolaires

Schëtter Jugendhaus

D'Schëtter Jugendhaus ass eng Plaz wou Jonker tëschend 12 a 26 Joer sech kënnen treffen.