Gemeng Schëtter

Infrastructures scolaire et extrascolaires

LogoDällt

Schoul "Campus an der Dällt"

185, rue Principale L-5366 Munsbach

T. 35 98 89 - 321

F. 35 98 89 - 398

E.

En savoir plus

Schëtter Jugendhaus

199 rue Principale L-5366 Munsbach

D'Schëtter Jugendhaus ass eng Plaz wou Jonker teschend 12 a 26 Joer sech kënnen treffen.

 

Tina Boesen

Educatrice diplomée

Responsabel Jugendhaus Schëtter

 

Steve Differding

Educateur diplome

Remplacement du Responsabel

 

199 rue Principale

L-5366 Munsbach

 

Tel: 26.35.07.90

 

En savoir plus
campus dällt RGB 30

Maison Relais

185, rue Principale L-5366 Munsbach

T. 35 98 89 - 371 / 377

T. 621 154 707

F. 35 98 89 - 379

En savoir plus