Gemeng Schëtter

Optakt - Seminaire: De Vëlo an der Strategie vun der nationaler Mobilitéit - 16/09/2021


Optakt - Seminaire: De Vëlo an der Strategie vun der nationaler Mobilitéit

Optakt - Seminaire: De Vëlo an der Strategie vun der nationaler Mobilitéit

- Begréissungsried / Jean-Paul Jost, Buergermeeschter vun der Schëtter Gemeng
- De Vëlo an der Strategie vun der nationaler Mobilitéit / François Bausch, Vice-Premier Minister, Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten

-  D’Strategie vun der kommunaler Mobilitéit fir e  koherent Vëlos-Netzwierk / Jean-Luc Weidert, Administrateur, Ingénieur/ Aménageur-urbaniste Schroeder & Associés S.A.

- Ëffentlech Politicken op gemengen Niveau a Bereetstelle vu Vëloen: D’Beispill vu Paräis / Christophe Najdovski, Stellver-triedende Buergermeeschter vu Paräis, zoustänneg fir d’Begréngung vum ëffentleche Raum, d’Gréngflächen, d’Aartevill-falt an den Zoustand vun den Déieren, Stad Paräis
- Weeër fir eng besser Integratioun vum Vëlo an den Alldags-verkéier zu Lëtzebuerg / Monique Goldschmit, Presidentin, ProVelo a.s.b.l.

- Aflossfaktore vun der Wiel vu Verkéiersmëttel um Beispill vum Vëlo / Prof. Dr. Matthias Kowald, Member vun der Fachgrupp fir Mobilitéitsmanagement a Mobilitéitsverhalen, Hochschule RheinMain

- Froen - Äntwerten

 

Séminaire d’ouverture : Le vélo dans la stratégie de mobilité nationale

- Mot de bienvenue / Jean-Paul Jost, Bourgmestre de la  commune de Schuttrange
- Le vélo dans la stratégie de mobilité nationale /   François Bausch, Vice-Premier Ministre, Ministre de la  Mobilité et des Travaux publics

- La stratégie de mobilité communale pour un réseau cyclable cohérant / Jean-Luc Weidert, Administrateur, Ingénieur/Amé-nageur-urbaniste Schroeder & Associés S.A.
- Politiques publiques à l’échelle municipale et déploiement du vélo : l’exemple de Paris / Christophe Najdovski, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la végétalisation de l’espace public, des espaces verts, de la biodiversité et de la condition animale, Ville de Paris
- Pistes d’amélioration pour l’intégration du vélo dans le trafic journalier au Luxembourg / Monique Goldschmit, Présidente, ProVelo a.s.b.l.
- Facteurs influençant le choix des moyens de transport, en prenant l’exemple du vélo / Prof. Dr. Matthias Kowald, membre du groupe spécialisé en gestion et comportement de la mobilité, Hochschule RheinMain
- Questions-Réponses


Opening seminar: The bicycle in the national mobility strategy

- Word of welcome / Jean-Paul Jost, Mayor of the commune of Schuttrange

- The bicycle in the national mobility strategy / François Bausch, Deputy Prime Minister, Minister of Mobility and Public Works

- The communal mobility strategy for a coherent bicycle network / Jean-Luc Weidert, Administrator, Engineer/Urban Planner Schroeder & Associés S.A.

-  Public policies on communal level and the deployment of bicycles: the Paris example / Christophe Najdovski, Deputy Mayor of Paris in charge of the greening of public spaces, green spaces, biodiversity and the condition of animals, City of Paris

- Ways to improve the integration of bicycles into daily traffic in Luxembourg / Monique Goldschmit, President, ProVelo a.s.b.l.  Factors influencing the choice of a transport means (example: bicycle) / Prof. Dr. Matthias Kowald, Member of the Group for Mobility Management and Mobility Behaviour, Hochschule RheinMain

- Q & A

 

Denkt weg un déi douce Mobilitéit fir op d'Evenementer ze kommen. Detailer fannt Dir op www.schuttrange.lu, Rubrik „Mobilitéit an Ëmwelt“ an op www.mobiliteit.lu.
Hygienesmoossnamen mussen agehale ginn. Falls Evenementer ofgesot ginn, wéinst sanitäre Grënn, gëtt ee Message op www.schuttrange.lu an op facebook verëffentlecht.

Veuillez penser à la mobilité douce pour vous rendre à ces évènements. Des détails se trouvent sur www.schuttrange.lu, rubrique « Mobilité et Environnement » et sur www.mobiliteit.lu.
Les mesures sanitaires sont à respecter. En cas d’annulation d’évènements pour raisons sanitaires, une annonce sera publiée sur www.schuttrange.lu et sur facebook.

Please think about soft mobility to go to the different events. Details can be found on www.schuttrange.lu, section "Mobility and Environment" and on www.mobiliteit.lu.
Sanitary measures must be respected. In the event of cancellation of events due to health restrictions, an announcement will be published on www.schuttrange.lu and facebook.

 

Firwat ass d’Mobilitéitswoch ee Greenevent?

Beim Gedrénks an Iesse gëtt op Plastik an op Eewee-Geschier verzicht !

D’Gedrénks- an d’Iessensproduite sinn esou wäit ewéi méiglech aus der Regioun, aus biologescher Landwirtschaft, sozial a fair hiergestallt ginn a saisonal. Vegetaresch Geriichter ginn ugebueden !

Den Offall gëtt virum an hannert dem Comptoir getrennt a konform zu de Reglementatiounen entsuergt!

Pabeier-Publicitéit gëtt nëmmen esou vill gedréckt ewéi och wierklech gebraucht gëtt !

All Pabeier-Publicitéit gëtt op recycléierte Pabeier gedréckt !

Op Eewee-Artikele fir de Marketing a Kaddoen asw. gëtt verzicht !

Et gi keng Eewee-Tute verdeelt !

D’Visiteure ginn opgefuerdert un déi douce Mobilitéit ze denken fir op d’Evenementer ze kommen !

Et gëtt keng zousätzlech Beliichtung opgehaangen !

 

Pourquoi la semaine de la mobilité est un Greenevent?

Les boissons et aliments sont servis sans plastique et sans couverts non-réutilisables !

Les produits alimentaires sont aussi loin que possible de la région, d’une Agriculture biologique, produits d’une manière sociale et fair et de la saison. Des plats végétariens sont offerts !

Les déchets sont triés à l’avant et à l’arrière du comptoir et sont éliminés conformément aux réglementations.

La publicité sur papier n’est produite qu’au besoin minimum !

La publicité sur papier est imprimée sur du papier recyclé !

Il est renoncé aux articles non-réutilisables pour le marketing et les cadeaux etc. !

Il est renoncé aux sacs plastiques !

Les visiteurs sont invités de penser à la mobilité douce pour venir aux évènements!

Il est renoncé à suspendre des luminaires supplémentaires !

 

Why does the mobility week is a Greenevent?

Drinks and foods are served non-plastic and without non-reusable dishes !

Food products are as far as possible from the region, from biological agriculture, produced in line with social and fair conditions and seasonal. Vegetarian plates are offered!

Waste is separated at the front and at the back of the counter and is eliminated in accordance with the regulations.

Paper advertising is produced at the minimum needs !

Paper advertising is printed on recycled paper!

It is renounced to use non-reusable articles for marketing and gifts aso. !

 

Informatiounen iwwert d'eupoäesch Mobilitéitswoch zu Nidderaanwen fann Dir ënner dësem Link:
Information sur la semaine européenne de la mobilité à Nideranven peuvent être consulter sous ce lien:
Informations about the european mobility week in Nideranven can be foud under this link:
EUROPÄESCH MOBILITÉITSWOCH NIDDERAANWEN : https://www.niederanven.lu/lu/news/europ-esch-mobilit-itswoch-nidderaanwen-1692021-2292021

Lieu de la formation :

Hall des Sports 2,185, rue Principale Voir sur la carte

Langue :

Allemand

Date de début :

16.09.2021

Date de fin :

16.09.2021

Horaires :

jeudi de 18:00 - 20:00

Nombre de place :

58 place(s) disponible(s)

Inscrivez-vous !