Autres

Publié le 15 mars 2024

2024-03-14 23:00:00+00:00 14:00 17:00

Kreativen Eck (organiséiert vum Club Syrdall)

Kreative

Informations générales


15.03.2024

14:00 - 17:00

Al Minsber Schoul - Sall B


Kreativen Eck

Am ,,kreativen Eck“ kenne mir zesummen tüftelen, bastelen a flott Artikele kreéieren. An dësem Atelier kann een sech selwer a seng Iddie kreativ a kënschtleresch ausdrécken. Et gëtt Iech all Kéier eng Iddi presentéiert, déi vun Iech ganz individuell kann ëmgesat ginn. Do sinn ärer eegener Fantasie a Kreativitéit keng Grenze gesat. Mir maache Saachen zesummen déi ëmmer bëssen der Joreszäit ugepasst sinn.

 

Ugebuede gëtt Folgendes:

19/01/2024 - ,,Wandliichter“ aus verschiddenen Materialien - 14h00-17h00

16/02/2024 - „Wandspill“ aus verschiddenen Materialien - 14h00-17h00

15/03/2024 - Ouschtereeër bemolen (Deko) - 14h00-17h00

 

Materialkäschten:

10 €

 

Wou:

Al Minsber Schoul, Sall B

202, rue Principale

L-5366 Munsbach

 

Umelle kennt Dir Iech per Email (syrdall@clubsyrdall.lu) oder per Telefon um +352 26 35 25 45.

 

--

 

Coin créatif

Au coin créatif on peut bricoler, fabriquer et créer ensemble des articles artistiques. Chaque fois une idée vous sera proposée qui peut être réalisée de manière individuelle. Vous pouvez laisser libre cours à votre créativité et à votre imagination. On fait des choses ensemble qui sont adaptées aux saisons respectives.

 

Les idées suivantes seront proposées:

19/01/2024 - Photophores de matériaux différents - 14h00-17h00

16/02/2024 - Bricoler un carillon à vent de divers matériaux- 14h00-17h00

15/03/2024 - Peindre des œufs de Pâques (décoration)- 14h00-17h00

 

Prix de participation:

10 €

 

Où:

Ancienne École, Sall B

202, rue Principale

L-5366 Munsbach

 

Vous pouvez vous inscrire par email (syrdall@clubsyrdall.lu) ou par téléphone au +352 26 35 25 45.