Gemeng Schëtter
Associations

Spillstuff

Spillstuff 

Spillstuff (Pavillon 2 rue de Beyren à Munsbach)

All Kanner tëschent 0 a 4 Joër kënnen Dënschdes an Donneschdes vun 9.00-11.30 Auer bei eis an d'Spillstuff spillen.

D' Umelldung as op der Plaz oder während der Generalversammlung.

D' Spillstuff fänkt den 15 September un.

De Joresbeitrag as 20 € 

Méigléechkeet de Sall ze lounen fir Gebuertsdeeg bis 5 Joer.


Tous les enfants entre 0 et 4 ans peuvent jouer à la " Spillstuff " tous les mardi et jeudi de 9.00 a 11.30 heures.

L'inscription se fera sur place ou lors de I' Assemblée Générale. Début de la " Spillstuff ": le 15 septembre.

La cotisation annuelle est de 20 € 

les cours de gymnastique de Madame Josée Alliaume au nouveau gymnase le vendredi de 10h00 à 11h00 pour les moins de 4 ans également.

Location salle Spillstuff pour des anniversaires jusqu'à 5 ans.


Alle Kinder zwischen 0 und 4 Jahren können dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.30 Uhr zu uns in die " Spillstuff " zum Spielen kommen.

Anmeldung vor Ort oder während der Generalversammlung am. Anfang der " Spillstuff ": 15 September.

Der Jahresbeitrag beträgt 20 € 


Kids between 0 and 4 years may join us for playing at the " Spillstuff " Tuesday and Thursday mornings from 9.00 a.m. until 11.30 a.m..

Registration can be made at the " Spillstuff " or during the General Assembly. " Spillstuff " starts on September 15th.

The annual membership costs 20 €