Spillstuff

image de Spillstuff


Spillstuff (Pavillon 2 rue de Beyren à Munsbach)

All Kanner tëschent 0 a 4 Joër kënnen Dënschdes an Donneschdes vun 9.00-11.30 Auer bei eis an d'Spillstuff spillen.

D' Umelldung as op der Plaz oder während der Generalversammlung.

D' Spillstuff fänkt den 6. Oktober 2020 nees un.

De Joresbeitrag as 20 € 

D'Turnstonne fir Kanner ënner 4 Joer ginn nees an der neier Sportshal Freides vun 10:00 bis 11:00 organiséiert.

De Sall vun der Spillstuff ka fir Gebuertsdeeg bis 5 Joer gelount ginn.


Tous les enfants entre 0 et 4 ans peuvent jouer à la " Spillstuff " tous les mardi et jeudi de 9.00 a 11.30 heures.

L'inscription se fera sur place ou lors de I' Assemblée Générale.

La " Spillstuff ": reprend ses activités le 6 octobre 2020.

La cotisation annuelle est de 20 € 

Les cours de gymnastique de Madame Josée Alliaume au nouveau gymnase le vendredi de 10h00 à 11h00 pour les moins de 4 ans également.

Location de la salle Spillstuff pour des anniversaires jusqu'à 5 ans.


Alle Kinder zwischen 0 und 4 Jahren können dienstags und donnerstags von 9.00 bis 11.30 Uhr zu uns in die " Spillstuff " zum Spielen kommen.

Anmeldung vor Ort oder während der Generalversammlung am.

Die " Spillstuff " beginnt mit den Aktivitäten wieder ab dem 6. Oktober 2020.

Madame Josée Alliaumes Gymnastikkurs für Kinder unter 4 Jahren findet im neuen Gymnasium am Freitag von 10:00 bis 11:00 Uhr statt.

Der Jahresbeitrag beträgt 20 € 

Die "Spillstuff" kann für Kindergeburtstage bis 5 Jahre gebucht werden.


Kids between 0 and 4 years may join us for playing at the " Spillstuff " Tuesday and Thursday mornings from 9.00 a.m. until 11.30 a.m..

Registration can be made at the " Spillstuff " or during the General Assembly.

The " Spillstuff " restarts its activities on Octobre 6th 2020.

The gymnastics classes for children under 4 will be hold at the new sportshall on Friday from 10am to 11am.

The annual membership costs 20 € 

The "Spillstuff" room can be rented for birthdays celebrations under 5 years.


Les autres salles