Gemeng Schëtter
DSC 1512

Demnächst wäert déi zweet Phase vum Chantier an der Rue du Village zu Al-Schëtter ufänken.

Hei wäert den Tronçon tëscht den Haiser mat den Nummeren 19 (Kräizung mat der Strooss “Am Peesch”) an 53 (Kräizung mat der Strooss “Rue de la Forêt) komplett fir de Verkéier gespaart ginn. Just Awunner, Liwwerungen an och Cliente vu Firmen/ Betriber kënne passéieren.

D ‘Aarbechten um éischten Tronçon (Kräizung “Rue de Canach” - Kräizung “Am Peesch) lafe parallel weider a solle bis zum Congé Collectif am Summer ofgeschloss ginn.

Onsen technesche Service steet iech gär fir all weider Informatiounen zu Verfügung.

Merci fir är d’ Versteesdemech.

 


La deuxième phase des travaux dans la rue du Village à Schuttrange-Village débutera sous peu.

Dans cette deuxième phase de chantier, le tronçon entre l’immeuble n° 19 (croisement avec la rue « Am Peesch ») et l’immeuble n° 53 (croisement avec la « rue de la Forêt) sera complètement barré et toute circulation y sera interdite. Seuls les riverains et leurs fournisseurs/ clients y auront accès.

En même temps, les travaux sur le premier tronçon poursuivront et s’achèveront avant les congés collectifs en été.

Pour tout renseignement complémentaire, notre service technique se tient à votre disposition.

Merci pour votre compréhension.

 


The second step of the works in the Rue du Village in Schuttrange-Village will begin shortly.

The section between building no. 19 (intersection with "Am Peesch" street) and building no. 53 (intersection with "rue de la Forêt") will be completely blocked off and all traffic will be prohibited. Only local residents and their suppliers/customers will have access.

At the same time, work on the first section will continue and will be completed before the collective summer holidays.

For any further information, our technical department is at your disposal.

Thank you for your understanding.