Gemeng Schëtter
Photovoltaïk

E Spuerbuch um Daach vun Ärem Doheem? Dank de Subsiden an den Aspeisetariffer kritt Dir en attraktiivt Akommes fir d’Energie déi Dir produzéiert! D'Schëtter Awunner kënnen zousätzlech vun engem Subside vun 30% (max. 7.200 €) vum Montant vun der staatlecher Primm profitéieren. www.cleversolar.lu

 Un compte d'épargne sur la toiture de votre foyer?  Grâce aux subsides et tarifs d'injections vous obtenez un revenu attractif pour l'énergie que vous produisez! Les habitants de la commune de Schuttrange peuvent profiter supplémentairement d'un subside de 30% (max. 7.200 €) du montant du subside étatique. www.cleversolar.lu

 A savings account on the roof of your home?  Thanks to the subsidies and feed-in tariffs, you obtain an attractive income for the energy you produce! The inhabitants of the municipality of Schuttrange can additionally benefit from a subsidy of 30% (max. 7.200 €) of the amount of the state subsidy.  www.cleversolar.lu