Gemeng Schëtter

D’Mobilitéitswoch zu Schëtter vum 16.-22. September 2020 huet vill Leit ugezunn!

Am Kader vun der europäescher Mobilitéitswoch vum 16.-22. September 2020 hat de Schäfferot vun der Gemeng Schëtter senge Bierger vill Aktivitéiten ugebueden. Et ass versicht ginn d’Bierger ze motivéieren hiert Verhalen a Saache Mobilitéit ze iwwerdenken an hinnen Alternativen ze weise wéi eng Weeër et ginn sech bequem an emissiounsaarm/emissiounsfräi ze beweegen.
Nieft zwee Seminairen iwwert Ecodrive an d’Elektromobilitéit sinn ënner anerem Fairtrade-Mëtschen un d’Notzer vum ëffentlechen Transport verdeelt ginn, et ass ee Molconcours fir d’Kanner organiséiert ginn, et sinn Vëlosaktivitéiten organiséiert ginn, d’Mbox op der Minsber Gare ass ageweit ginn an et waren Ausstellunge vu verschiddenen Elektrogefierer.
De Schäfferot seet all den Intervenanten a Participanten ee grousse Merci.

 

La semaine de la mobilité à Schuttrange du 16 au 22 septembre 2020 a attiré beaucoup de public!

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange a offert beaucoup d’activités à ses citoyens dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité du 16 au 22 septembre 2020. Il a été essayé de motiver les citoyens à reconsidérer leur comportement de mobilité et de montrer des alternatives afin de se déplacer en tout confort et à faible/à nulle émission(s).
A côté de deux séminaires sur l’Ecodrive et l’électromobilité, des viennoiseries Fairtrade pour les utilisateurs du transport public ont été distribuées, un concours de dessin pour enfants a été organisé, des activités pour le vélo ont été organisées, la Mbox à la gare de Munsbach a été inaugurée et des expositions de différents véhicules électriques ont eu lieu.
Le collège des bourgmestre et échevins remercie chaleureusement tous les intervenants et participants.

 

The mobility week in Schuttrange from September 16 to 22, 2020 attracted a lot of public!

The college of the mayor and aldermen of the municipality of Schuttrange offered many activities to his citizens within the framework of the European Mobility Week from September 16 to 22, 2020. It has been tried to motivate citizens to reconsider their behavior of mobility and show alternatives in order to move in comfort and with low / zero emission(s).
Alongside two seminars on Ecodrive and electromobility, Fairtrade pastries for public transport users were distributed, a children's drawing competition was organized, cycling activities were organized, the Mbox at the Munsbach railway station was inaugurated and exhibitions of various electric vehicles took place.
The college of the mayor and aldermen warmly thanks all the helpers and participants.