Gemeng Schëtter

Wéinst Uschloss Aarbechten an der Schlassgewan zu Schraasseg, gëtt d’ Strooss um Tronçon tëscht den Haiser mat den Nummeren 21B an 21C vum 22. Februar 2021 bis den 7. Mäerz 2021 komplett fir de Verkéier gespaart.

Deementspriechend wäert et dann och zu e puer temporaire Changementer am Schoultransport kommen. Dës Mesure trieden allerdéngs eréischt ab dem 24. Februar 2021 a Kraaft a gëlle bis den 5. Mäerz 2021. (Den 22. Februar 2021 & 23. Februar 2021 fueren déi concernéiert Buser also nach ëmmer hir gewinnte Route).

De Bus 1 gëtt ëmgeleet a fiert duerch d’ Rue des Saules. D’ Busarrêten 6 an 7 (Schlassgewan) ginn also net méi ugefuer. Hei ginn provisoresch Arrêten opgestallt, an dat an der rue des Saules op der Héicht vum Haus mat der Nummer 14 an am Schlassgewan tëscht den Haiser mat den Nummeren 20 an 20A.

De Bus 3 gëtt och iwwer d’ Rue des Saules ëmgeleet an hei gëtt de Busarrêt 4 net méi ugefuer an duerch e provisoreschen Arrêt an der Rue des Saules op der Héicht vum Haus mat der Nummer 15 ersat.

Et wäerten allerdéngs keng Changementer um Niveau vun den Horaire kommen.

Bei Froe kënnen d’ Leit sech gären un onsen technesche Service oder un onse Service Scolaire wenden.

Merci fir d’ Versteesdemech.

 


Dans le cadre des travaux de raccordement au Schlassgewan à Schrassig, ladite rue sera barrée à la hauteur des maisons 21B et 21C et toute circulation routière y sera interdite à partir du 22 février 2021 jusqu’au 7 mars 2021.

En conséquence nous sommes dans l’obligation de procéder à des changements temporaires au niveau de la circulation du transport scolaire. Ces mesures ne seront valables qu’à partir du 24 février 2021 et restent en vigueur jusqu’au 5 mars 2021 inclus. (22 février 2021 & 23 février 2021 ? pas de changements au niveau du transport scolaire)

La ligne de bus n° 1 sera déviée via la rue des Saules et les arrêts n° 6 et n° 7 (Schlassgewan) seront temporairement supprimés. Les arrêts provisoires seront placés dans la rue des Saules à la hauteur de la maison 14 et au Schlassgewan entre les maisons 20 et 20A.

La ligne de bus n° 3 sera déviée via la rue des Saules et l’arrêt de bus n° 4 (Schlassgewan) sera temporairement supprimé. Un arrêt provisoire sera placé dans la rue des Saules à la hauteur de l’immeuble 15.

Il n’y aura pas de changements au niveau des horaires.

Les équipes du service technique et du service scolaire se tiennent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

 


Due to the connection works at Schlassgewan in Schrassig, the street will be closed off at the level of houses 21B and 21C and all road traffic will be prohibited from 22 February 2021 until 7 March 2021.

As a result, we are obliged to make temporary changes to the school transport traffic. These measures will only be valid from 24 February 2021 and remain in force until 5 March 2021 inclusive. (22 February 2021 & 23 February 2021 ? no changes to school transport)

Bus line 1 will be diverted via rue des Saules and bus stops 6 and 7 (Schlassgewan) will be temporarily closed. The temporary stops will be placed in the rue des Saules at house 14 and in the Schlassgewan between houses 20 and 20A.

Bus line no. 3 will be diverted via rue des Saules and bus stop no. 4 (Schlassgewan) will be temporarily removed. A temporary stop will be placed in the rue des Saules at the level of building 15.

There will be no changes to the timetable.

The teams of the technical service and the school service are at your disposal for any further information.

Thank you for your understanding.