Gemeng Schëtter
144234765 3575701662552744 4381033300382755528 o

An der Sennenger Strooss um Neihaischen wäert am Summer endlech de Chantier fir d ‘Erneierung vun de Réseauen an de Reaménagement vun der Strooss lass goen.

An deem Kader musse leider schwéieren Häerzens am Februar 2021 ca. 250 m Hecken an 3 Beem déi laanscht d ‘Strooss stinn ewech gemaach ginn. Dëst ass awer onëmgänglech fir dee wichtege Projet ze realiséieren am Interessi vun der Sécherheet vun alle Notzer vun der rue de Senningen.

Trotzdem dat hei keng Kompensatioun verlaangt ass, huet d ’Gemeng décidéiert op fräiwëlleger Basis dee Verloscht zesumme mat der Associatioun Natur an Ëmwelt an der Regioun ze kompenséiere fir dass eis Natur déi wäertvoll Liewensraim net verléiert.

 


L’été prochain, le chantier pour le renouvellement des réseaux et le réaménagement de la rue de Senningen à Neuhaeusgen commencera enfin. Dans ce cadre, nous avons constaté le cœur gros qu’environ 250 m de haies et 3 arbres le long de la route doivent être enlevés en février 2021.

Un acte qui est toutefois indispensable si l’on veut réaliser cet important projet dans l’intérêt de tous les utilisateurs de la rue de Senningen. Bien qu’aucune compensation n’ait été exigée, la commune a décidé, sur base volontaire, de compenser la perte dans la région, conjointement avec l’association « Natur an Ëmwelt » (nature et environnement), afin que notre nature ne perde pas de précieux habitats.

 


Next summer, works will finally start to renew the networks and redevelop the rue de Senningen in Neuhaeusgen. In this context, it’s with a heavy heart that we acknowledge that about 250 m of hedges and 3 trees along the road have to be removed in February 2021.

However, this is essential in view of realising this important project in the interest of all users of the rue de Senningen. Although no compensation was demanded, the commune has decided, on a voluntary basis, to compensate the loss jointly with the "Natur an Ëmwelt" association (nature and environment) in our region so that our nature does not lose valuable habitats.