Gemeng Schëtter
SCHUTTRANGE BROCHURE ANNUAIRE ENTREPRISES 2021 web Page 01

brochure

PDF

 

Léif Matbiergerinnen a Matbierger,

Am Kader vun der aktueller Pandemie ass et wichteg, eis regional a lokal Entreprisen z’ënnerstëtzen.  Eng Ënnerstëtzung vun de Wirtschaftsacteuren aus eiser Regioun ass net nëmmen e Geste vu Solidaritéit, mee wierkt sech och positiv op den ökologesche Foussofdrock vun eis alleguer aus.

Zu dësem Zweck hu mir mat all den Entreprisen, déi op dem Territoire vun eiser Gemeng installéiert sinn, Kontakt opgeholl fir dës Broschür op d’Been ze bréngen an hinnen d’Méiglechkeet ze ginn, sech virzestellen an d’Opmierksamkeet besser op sech ze riichten.
Mir hunn eist Bescht gemaach, dës Broschür esou komplett wéi méiglech ze gestalten an en Iwwerbléck iwwer d’Aktivitéiten ze ginn, déi Dir an der Gemeng Schëtter fanne kënnt. D’Entreprisen déi Dir an dëser Broschür fannt, sinn eisem Opruff nokomm an hunn eis eng Beschreiwung vun hiren Aktivitéiten zur Verfügung gestallt.

Mir hoffen, datt dës Broschür Iech erlaabt, eis lokal Firmae kënnen ze léieren an si sou an dëse schwieregen Zäiten z’ënnerstëtzen a gläichzäiteg fir eng nohalteg Entwécklung ze handelen.

De Schäfferot


[FR]Chères citoyennes, Chers concitoyens,

Dans le cadre de l’actuelle pandémie, il importe de soutenir les entreprises régionales et locales. Le soutien aux acteurs économiques de notre région est non seulement un geste de solidarité, mais est également bénéfique pour l’empreinte écologique de chacun.

À cet effet, nous avons contacté toutes les entreprises situées sur le territoire de notre commune pour créer la présente brochure et pour leur donner l’occasion de se présenter et de se faire mieux remarquer.

Nous avons essayé de rendre cette brochure aussi complète que possible et de donner un aperçu des activités que vous pourrez découvrir dans la commune de Schuttrange. Les entreprises que vous trouvez dans cette brochure sont celles qui ont répondu à notre appel en nous fournissant un descriptif de leurs activités.

Nous espérons vivement que cette brochure vous permettra de découvrir nos entreprises locales et ainsi de les soutenir dans cette période difficile tout en agissant pour le développement durable.

Le collège des bourgmestre et échevins


[EN]Dear fellow citizens,

In the framework of the current pandemics, it is important to support our regional and local companies. Supporting the economic players in our region is not only a gesture of solidarity, but it is also beneficial for everyone's ecological footprint.

To this end, we have contacted all the companies located in our commune to create this brochure and provide them with the opportunity to introduce themselves and get better noticed.

We have tried to make this brochure as complete as possible and give an overview of the activities that you can discover in the Schuttrange commune. The companies featured in this brochure are those who have responded to our call to provide us with a description of their activities.

We very much hope that this brochure will allow you to get to know our local companies and thus support them in these difficult times while taking action for sustainable development.

The college of mayor and aldermen.