Gemeng Schëtter

Europadag 2021

Haut virun engem Joer stounge mer op dësem Europadag virun deelweis zouene Grenzen an hunn als Gemengen en Zeeche gesat “Fir en Europa mat oppene Grenzen”.

Iwwer déi läscht Méint hu mer All gemierkt wéi wichteg dat gemeinsamt Europa fir eist Land ass. Loosst mer eis och weiderhin all zesummen asetzen, fir en oppent, e politesch a wiertschaftlech staarkt, a besonnesch fir e soziaalt Europa.

 

Journée de l'Europe 2021

Aujourd'hui, il y a un an, en cette journée de l'Europe, nous nous sommes retrouvés devant des frontières partiellement fermées et, en tant que communes, avons envoyé un signal fort "Pour une Europe aux frontières ouvertes".

Au cours des derniers mois, nous nous sommes tous rendus compte de l’importance de l’Europe commune pour notre pays. Continuons à travailler ensemble pour une Europe ouverte, politiquement et économiquement forte, et en particulier pour une Europe sociale.

 

Europe Day 2021

Today, a year ago on this Europe Day, we found ourselves facing partially closed borders and we sent as communes a strong signal "For a Europe with open borders".

Over the past few months, we have all noticed the importance of a common Europe for our country. Let us continue to work together for an open, politically and economically strong Europe, and in particular for a social Europe.

 

 

Ried fir den Europadag 2020

 

Aleedung a Kontext

Kuel a Stol. Dat war den Ufank. An dem Robert Schuman seng Deklaratioun vum 9. Mee 1950. Haut op den Dag viru 70 Joer. De Schuman koum hei zu Lëtzebuerg op d’Welt. Hie gëllt als ee vun de Grënnungspäpp vun Europa, wéi mir et haut kennen. D’Belsch, Däitschland, Frankräich, Holland, Italien a Lëtzebuerg hunn 1952 nom Plang vum Robert Schuman d’Europäesch Gemeinschaft fir Kuel a Stol (CECA) geschafen. Domadder gouf net nëmmen de Fridden tëschent dëse Länner assuréiert, mee virun allem de Grondstee fir déi spéider Europäesch Unioun geluecht.

Déi selwecht sechs Länner hunn 1957 eng Wirtschaftsgemeinschaft an d’Liewe geruff. Dorauser ass d’Europäesch Gemeinschaft (EG) entstanen. Ëmmer méi Länner koumen derbäi. Am Joer 1993 ass mam Vertrag vu Maastricht d’Europäesch Unioun (EU) gegrënnt ginn. Haut nennen eppes Klenges méi wéi 500 Millioune Leit d’EU hiert Doheem.

Dann ass do nach Schengen. Duerch d’Ofkommes vum 14. Juni 1985, viru 35 Joer, huet dat klengt Wënzerduerf am Dräilännereck et fäerdeg bruecht, weltwäit bekannt ze ginn. Schengen steet fir fräie Gidder- a Persouneverkéier. Schengen ass e Meilesteen. Fir all déi Leit, déi an deem Raum liewen. Well Schengen steet fir en Europa mat oppene Grenzen. A fir Frëndschaft.

A genau dat Europa huet an de leschte Wochen zolidd Téitsche krut. Well deem engen an deem aneren op eemol d’Haut méi no war wéi d’Hiem. Wuel kee konnt sech a senge kéngsten Dreem virstellen, datt eng Rei Nationalstaaten erëm géinge Barrièren opriichten a Kontrolle maachen, déi de Passage vun engem Land an dat anert erschwéieren oder onméiglech maachen.

 

Deklaratioun fir den 9. Mee 2020

Fir en Europa mat oppene Grenzen

Europa huet dat zesummebruecht, wat zesumme gehéiert. Europa, dat ass en Zesummeschaffen an en Zesummeliewen. A kee soll d’Recht hunn, d’Leit an hir Liewensgewunnechten duerch Grenzen ze blockéieren.

Europa, dat sinn Honnerte vu gemeinsamen Aktiounen a Projeten, déi op kommunalem, lokalem a regionalem Plang ëmgesat ginn. Europa, dat si Frëndschaften a Partnerschaften, déi wäit iwwert d’Grenze vun de jeeweilege Länner erausginn. Firwat soll all dat elo beim Kampf géint d’Verbreede vun engem Virus ausser Kraaft an domadder op d’Spill gesat ginn?

Reesen ouni Grenzkontrollen. Sech sécher fillen an een deem anere vertrauen. Europäer ze sinn, bedeit zënter 75 Joer, ouni Krich kënnen ze liewen. Mat ville Fräiheeten, Garantien a Rechter. All dat baséiert op wirtschaftlecher a politescher Stabilitéit. An op der Solidaritéit ënnerteneen. Wéi dat elo zënter Joerzéngten Usus ass ënner gudden Noperen.

Europa ass awer virun allem och en Europa vun de Bierger. Onofhängeg dovunner, ob si déi eng Säit oder déi aner Säit vun de Landesgrenze liewen. Europa ass och en Europa vun de Gemengen a vun de Stied. Well et ass do, wou d’Leit doheem sinn a liewen.

Duerfir och dëse Message vun de Lëtzebuerger Gemengen a Stied zesumme mat hirem Daachverband, dem SYVICOL.

Europa soll bleiwen, wat et ass. Eng staark Unioun!

Déi Unioun gëtt, wéi vill aner Liewensgemeinschafte weltwäit, de Moment vun engem Virus op d’Prouf gestallt, mee duerfir brécht se elo awer net auserneen. Well duerfir sinn all déi Verbindungen ze staark an d’Solidaritéit ze grouss.

Haut op dësem 9. Mee 2020, dem Europadag, genau 70 Joer nom Robert Schuman senger Deklaratioun, halen d’Lëtzebuerger Gemengen zesumme mat hire jeeweilegen Nopeschgemengen aus Däitschland, der Belsch a Frankräich den europäesche Gedanke ganz héich.

Mat engem staarke Message a mat engem symbolesche Geste gëtt den Europafändel eropgezunn.

An och aus Stolz op eng Liewensgemeinschaft, déi esou vill ze bidden huet.

Duerfir: Fir en Europa mat oppene Grenzen. D’Bierger vum ale Kontinent kennen a wëlle keen anert Europa!

 

A mengem perséinlechen Numm [de Buergermeeschter Jean-Paul JOST] hoffen ech dat no de leschte Wochen och jiddereen an eisem Land verstan huet wéi wichteg all déi Frontalier ‘en sinn déi all Dag op Lëtzebuerg kommen, fir eis an eis Cliniquen an Altersheemer ze fleegen, fir eis an eise Geschäfter ze servéieren a fir gemeinsam eis Économie op deem héijen Niveau ze halen dee mer dank eiser excellenter Zesummenaarbecht mat hinnen iwwer déi läscht Joren erreecht hunn. Et huet mech och ganz frou gemat wéi ech d ‘läscht Woch d ‘Resultat vun enger Ëmfro héieren hunn laut der déi ganz grouss Majoritéit vun hinnen mat hirer Aarbechtsplaz zu Lëtzebuerg zefridden ass an och fest zu eisem Land steet. Dat ass Europa an ech soen hinnen all e grousse Merci vun dëser Plaz aus.

Mir musse jo haut hei feststellen dat mir an der Zäit vun dëser Pandémie et leider nët fäerdeg bruet hunn op europäeschem Niveau coordinéiert Moossnamen ze huelen. Duer fir hoffen ech ëmsou méi dat mer dat elo op ekonomeschem Niveau fäerdeg bréngen. Dat, wann et drëm geet der europäescher Wirtschaft erëm op d ‘Been ze hëllefen an all deenen déi iwwer déi läscht Wochen hier Aarbecht verluer hunn erëm Aarbechtsplazen a Perspektive ze ginn, eis europäesch Solidaritéit erëm spillt. Dat mir Länner aus dem Norden eise Frënn aus dem Süden, vun deenen der vill méi haart getraff gi sinn vun dëser sanitärer Kris wéi mir, iwwer d ‘Grenzen ewech finanziell ënnert d’Ärm gräifen. Dat nët och elo wann et ëm Geld, Wuelstand an och Wielerstëmme geet, erëm eng Kéier villen vun eis, wei elo virdru sou schéi gesot d ‘Haut erëm méi no ass wéi d ‘Hiem.

A schlussendlech, wa mir haut hei stinn fir en Opruff ze maachen fir en “Europa mat oppene Grenzen” a soen d ‘Bierger vum ale Kontinent kennen a wëlle keen anert Europa, da wëll ech hei en Appel un all Europäer maachen – da kommt mir sinn och en Europa mat e bësse méi oppenen Aussegrenzen. Kommt mir loossen nët Dausenden vu Mënschen déi hier Heemecht verluer hunn a viru Misère a Krich musse flüchten virun eiser Dir sëtzen, an dëst an onméiglechen Konditiounen Och dat ass deem Europa vun deem mir haut hei schwëtzen nët wierdeg an och do ass leider villen vun eis d ‘Haut erëm méi no wéi d ‘Hiem.

An der Theorie si mer eis eens wou mer an dësem Europa hi wëllen, mäi konkret bleift nach villes ëmzesetzen. Solidaritéit heescht fir eis vläicht och e perséinleche Verzicht zugonschten vun deenen déi eis Hëllef brauchen. An iwwer déi läscht Wochen waren d ‘Bierger duerch ganz Europa solidaresch mat all deenen déi an dëser Kris op Hëllef ugewise waren, an ech sinn iwwerzeegt dat et déi Solidaritéit an Eenheet ass déi aus dësem schéinen Europa eng nach méi solidaresch a liewenswäert Staate Gemeinschaft mécht.

Loosst eis weiderhin an engem positive Geescht dëst Europa opbauen, all zesumme si mir um gudde Wee.

 

Introduction and context

Coal and steel. That was how it all started. With that, and Robert Schuman's Declaration on 9 May 1950, exactly 70 years ago today. Schuman was born here in Luxembourg. He is regarded as one of the founding fathers of Europe as we know it today. In 1952, Belgium, Germany, France, the Netherlands, Italy and Luxembourg founded the European Coal and Steel Community (ECSC), as proposed in the Schuman plan. This not only guaranteed peace between those countries but also, crucially, laid the foundations for what subsequently became the European Union.

In 1957, the same six countries created an economic community which became later known as the European Community (EC). More and more countries joined. Then in 1993, when the Maastricht Treaty came into force, the European Union (EU) was born. Today, just a little more than 500 million people call the EU home.

And then there was Schengen. Thanks to the agreement signed there on 14 June 1985, 35 years ago, the little winegrowing village in the tri-border region became world-famous. Schengen stands for the free movement of goods and people. Schengen is a milestone for everyone who lives in this area, because Schengen stands for a Europe with open borders. And for friendship.

It is this Europe that has been dealt a severe blow in recent weeks, because some countries suddenly decided that charity begins at home. Nobody in their wildest dreams could ever have imagined that a whole series of nation states would erect barriers again and carry out checks that make passing from one country to another difficult or even impossible.

 

Declaration on 9 May 2020

For a Europe with open borders

Europe united what belongs together. Europe stands for working together and living together. No one should have the right to block people and their lifestyles by imposing borders.

Europe stands for hundreds of joint actions and projects that are organised at communal, local or regional level. Europe stands for friendships and partnerships that extend far beyond the borders of the countries concerned. So why should all that now be suspended and therefore jeopardised in the fight against the spread of a virus?

Travelling without border controls. Feeling safe and trusting other people. Being European means living without war for 75 years, and with innumerable freedoms, acquired gains and rights. All of this is based on economic and political stability. And on the solidarity between our peoples that has become the norm between good neighbours.

Above all, however, Europe is a Europe of its citizens – regardless of whether they live on one side or on the other side of national borders. Europe is also a Europe of communes and towns, because that's where people live and feel at home.

Hence this declaration from Luxembourg's communes and towns, along with their umbrella organisation, SYVICOL (Association of Towns and Municipalities of Luxembourg).

Europe should remain what it is: a strong Union!

Like many other partnerships across the world, this union is being put to the test during this pandemic, but that doesn't mean it is at an end. After all, the forged bonds are too strong and the sense of solidarity too great.

On this day, 9 May 2020, Europe Day, exactly 70 years after the Schuman Declaration, the communes of Luxembourg, along with their neighbouring communes in Germany, Belgium and France, still hold the European idea in the highest esteem.

Hoisting the European flag is a symbolic gesture that sends a strong message.

We do it out of pride in a partnership that has so much to offer.

Therefore: for a Europe with open borders. The citizens of the Old Continent know and want no other kind of Europe!

 

Introduction et contexte

Le charbon et l’acier ont marqué le début. De même que la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950. C’était il y a exactement 70 ans. Schuman est né ici au Luxembourg. Il est considéré comme un des pères fondateurs de l’Europe telle que nous la connaissons aujourd’hui. En 1952, la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie et le Luxembourg ont fondé la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) selon les plans de Robert Schuman. Ce projet a non seulement assuré la paix entre ces pays, mais a aussi jeté les bases de la future Union européenne.

En 1957, les mêmes pays ont créé une communauté économique, dont est issue la Communauté européenne (CE). De plus en plus de pays y ont adhéré. En 1993, le Traité de Maastricht a créé l’Union européenne (UE). Aujourd’hui, un peu plus de 500 millions de personnes vivent en Europe.

Puis, il y a eu Schengen. Par le traité du 14 juin 1985, il y a 35 ans, le petit village viticole au tripoint est devenu connu au monde entier. Schengen représente la libre circulation des produits et des personnes. Schengen est un jalon important pour toutes les personnes qui vivent dans cet espace, parce que Schengen représente l’Europe aux frontières ouvertes. Et l’amitié.

C’est justement cette Europe-là qui a dû encaisser des coups ces dernières semaines. En effet, pour certains, c’était soudain chacun pour soi. Personne n’aurait osé imaginer qu’une série d’États nationaux recommenceraient à ériger des barrières et à faire des contrôles, qui rendent le passage des frontières plus difficile, voire impossible.

 

Déclaration du 9 mai 2020

Pour une Europe aux frontières ouvertes

L’Europe a uni ce qui va ensemble. L’Europe, c’est la collaboration et la cohabitation. Personne ne doit avoir le droit de bloquer les habitudes des personnes par des frontières.

L’Europe, ce sont des centaines d’actions et de projets communs mis en œuvre sur le plan communal, local et régional. L’Europe, ce sont des amitiés et des partenariats, qui vont bien au-delà des frontières des différents pays. Pourquoi tout remettre en cause pour lutter contre la propagation d’un virus ?

Voyager sans contrôles aux frontières. Se sentir en sécurité et faire confiance les uns aux autres. Être Européen signifie pouvoir vivre sans guerre depuis 75 ans. Avec beaucoup de libertés, de garanties et de droits. Tout cela repose sur la stabilité économique et politique. Et sur la solidarité entre tous. C’était l’usage depuis des décennies entre bons voisins.

L’Europe est avant tout aussi l’Europe des citoyens. Peu importe de quel côté d’une frontière nationale ils vivent. L’Europe, c’est aussi l’Europe des communes et des villes. C’est là que les gens sont chez eux, c’est là qu’ils vivent.

D’où ce message des communes et des villes luxembourgeoises, ensemble avec leur syndicat, le SYVICOL.

L’Europe doit rester ce qu’elle est. Une Union forte !

Comme de nombreuses autres communautés à travers le monde, cette Union est actuellement mise à l’épreuve par un virus, mais elle ne se brisera pas pour autant. Tous ces liens sont trop forts et la solidarité est trop grande pour que cela puisse arriver.

Aujourd’hui, 9 mai 2020, Journée de l’Europe, 70 ans après la déclaration de Robert Schuman, les communes luxembourgeoises, ensemble avec leurs communes voisines en Allemagne, en Belgique et en France, portent haut l’esprit de l’Europe.

Le drapeau de l’Europe est hissé en tant que message fort et geste symbolique, mais aussi par fierté de cette communauté qui nous apporte tant.

C’est pourquoi nous revendiquons une Europe aux frontières ouvertes. Les citoyens du vieux continent ne connaissent et ne veulent pas d’Europe différente !