Gemeng Schëtter

[LU] Fir eis Bierger an eis lokal Commercen ze ënnerstëtzen huet de Gemengerot vu Schëtter eestëmmeg beschloss all senge ronn 4’150 Bierger dëse Bong am Wäert vun 20€ zoukommen ze loossen. Esou gitt Dir, an iwwert Iech och eis lokal Betriber an dësen Zäiten ënnerstëtzt. Dir kënnt dëse Bong, dee valabel ass bis den 31. Dezember 2021, bei engem vun de Commercen an eiser Gemeng aléisen.

D’Gemeng mécht heimat en Opruff un Är Solidaritéit, a biet Iech virun allem un déi Commercen ze denken déi besonnesch schwéier getraff gi sinn an dëser Kris.

 

Informatioune fir d’Geschäftsleit

Schéckt eis w.e.g. eng Rechnung fir déi Bongen déi bei Iech ageléist gi sinn bis spéitstens bis den 31. Januar 2022, fir Iech 20€ pro Bong ze rembourséieren. Déi original Bongen musst Dir mat zeréck schécken.

Renseignementer Gemeng Schëtter - Service des Relations Publiques T : 35 01 13 – 284/283

 


[FR] Le Conseil Communal de la commune de Schuttrange a décidé à l’unanimité, d'octroyer à tous ses quelque 4.150 citoyens ce bon d'une valeur de 20 € afin de soutenir ses citoyens et ses commerces locaux. Par cette action nous voulons vous soutenir, aussi bien que nos entreprises, en cette période difficile.

Vous pouvez utiliser ce bon, valable jusqu'au 31 décembre 2021, dans l'un des commerces de notre commune.

La commune fait appel à votre solidarité et vous invite à penser en particulier aux entreprises les plus touchées par cette crise.

Informations pour les commerçants

Veuillez émettre une facture des bons reçus et les remettre jusqu’au 31 décembre 2021 au plus tard, pour vous faire rembourser à hauteur de 20€ par bon. Les bons originaux sont à ajouter.

Renseignements

Commune de Schuttrange - Service Relations Publiques T : 35 01 13 – 284/283


[EN] The Municipal Council of Schuttrange unanimously decided to distribute to all of its approximately 4,150 citizens a voucher having a value of € 20 in order to help its citizens and also the local businesses. The goal of this decision is to help our local businesses and our families during the pandemic.

You can use this voucher, valid until December 31st 2021, in one of local enterprises and shops.

The municipality calls for your solidarity and especially invites you to support the companies suffering due to the consequences of this crisis.

Information for businesses

Please issue an invoice for the vouchers received and return them by January 31st, 2022 at the latest, to be reimbursed € 20 per voucher. You must return the original vouchers.

Information Commune of Schuttrange - Service des Relations Publiques T : 35 01 13 – 284/283