Gemeng Schëtter
Gemengerot Livestream logo

Mercredi 18 mai 2022 à 17.00 heures 

Salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'Eglise

Live op Youtube

Live op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA)