Gemeng Schëtter
Gemengerot Livestream logo

Mercredi, le 13 décembre 2023 à 17h00 

Salle de réunion du conseil communal à Schuttrange, Place de l'Eglise

Live op Youtube

Live op Apart TV (Um Kanal 82 vu PostTV an am TV-Reseau vun der ELTRONA)

 

Schëtter Gemengerot, e Mëttwoch, den 13. Dezember, um 17 Auer am Reuniounssall vum Gemengerot op der Kiercheplaz.

Wéi gewinnt, och am Livestream op apart TV an eisem Youtube Kanal. 

 

Op der Dagesuerdnung stinn ë.a. :

- Geneemegung vum Budget rectfié 2023 a vum Budget 2024

- Konzessiounen um Kierfecht

- Terrain Iwwerdroung zu Iwwersiren, Pachtvertrag „Am Rhasselt“

- Temporär Verkéiersreglementer

...


Conseil Communal, Mercredi 13 décembre en direct à partir de 17h00

 

Voici les principaux points a l'ordre du jour:

- Approbation du budget rectifié de l'exercice 2023, et du budget de l'exercice 2024

- Concessions au cimetière communal

- Acte de cession à Uebersyren, contrat de bail « Am Rhasselt »

- Règlements temporaires de circulation

...


Council Meeting, Wednesday, December 13th, live from 5 p.m.

 

Here are the main subjects on the agenda:

- Approval of the amended budget 2023, and the budget for the 2024 financial year

- Concessions at the municipal cemetery

- Deed of transfer in Uebersyren, lease contract “Am Rhasselt”

- Temporary traffic regulations

...