Gemeng Schëtter

De Schäfferot deelt Iech mat dass d'Gemeng Schëtter fir d'Joer 2023 ee vun den “Télévie Centres de Promesses” wäert sinn.

Zu dësem Zweck gëtt en Organisatiounscomité zesummegesat, deen aus Memberen aus de lokalen Associatiounen wéi och Awunner aus der Gemeng besteet.

Dësen Organisatiounscomité huet als Haaptmissiounen:

• Opstelle vun engem Event Programm;

• Participatioun a verschiddene Versammlungen;

• Schreiwe vun enger Télévie Broschür;

• Kollekt vu Spenden;

• ...

Wann Dir wëllt Deel vun dëser dynamescher Grupp sinn, da schéckt w.e.g. Är Kontaktdetailer op folgend Adress: televie@schuttrange.lu.

Eng éischt Informatiounsversammlung gëtt am September 2022 gehalen a Präsens vun der Madame Diane Wunsch, Coordinatrice vum Télévie.


Le Collège des Bourgmestre et Échevins tient à vous informer que la commune de Schuttrange sera un des “Centres de promesses du Télévie” de l’année 2023.

A cet effet, un comité d’organisation, composé de membres des associations locales ainsi que des habitants de la commune, sera mis en place.

Ce comité d’organisation aura comme missions principales:

élaboration d’un programme de manifestations;

assistance aux différentes réunions;

rédaction d’une brochure Télévie;

collecte des dons;

...

Si vous avez envie de faire partie de ce groupe dynamique, nous vous prions d’envoyer vos coordonnées à l’adresse suivante televie@schuttrange.lu.

Une première réunion d’information aura lieu en septembre 2022 en présence de Madame Diane Wunsch, coordinatrice Télévie.


The college of mayor and aldermen would like to inform you that the Commune of Schuttrange will be one of the “Télévie Centres de Promesses” for the year 2023.

To this end, an organizing committee, made up of members of local associations as well as residents, will be set up.

This organizing committee will have as main missions:

• development of an event programme;

• participation in various meetings;

• writing of a Télévie brochure;

• collection of donations;

• ...

If you would like to be part of this dynamic group, please send your contact details to the following address: televie@schuttrange.lu.

A first information meeting will take place in September 2022 in presence of Mrs. Diane Wunsch, Télévie coordinator.


Der Schöffenrat möchte Sie darüber informieren, dass die Gemeinde Schüttringen im Jahr 2023 eines der “Télévie Centres de Promesses” sein wird.

Zu diesem Zweck wird ein Organisationskomitee gebildet, das sich aus Mitgliedern lokaler Vereine sowie Einwohnern der Gemeinde zusammensetzt.

Dieses Organisationskomitee hat folgende Hauptaufgaben:

• Ausarbeitung eines Veranstaltungsprogramms;

• Teilnahme an verschiedenen Sitzungen;

• Verfassen einer Télévie-Broschüre;

• Spendenaufruf;

• ...

Wenn Sie Teil dieser dynamischen Gruppe werden möchten, senden Sie bitte Ihre Kontaktdaten an folgende Adresse: televie@schuttrange.lu.

Eine erste Informationsveranstaltung findet im September 2022 in Anwesenheit von Frau Diane Wunsch, Télévie-Koordinatorin, statt.