Gemeng Schëtter
Brennholz-Bestellung-2023

Mir mussen Iech leider matdeelen, datt de Maximum vun 120 Ster Brennholz schon erreecht goufen, a mir keng Bestellunge méi kënnen unhuelen.

Mir soën Iech Merci fir äert Versteesdemech.


Malheureusement, le maximum de 120 stères de bois de chauffage a déjà été atteint, et nous ne pouvons plus accepter de commandes. Nous vous remercions pour votre compréhension.


Unfortunately, we have to inform you that a maximum of 120 sters of firewood has already been reached, and we can no longer accept orders. We thank you for your understanding.