Gemeng Schëtter
Hëllef fir Persounen Covid-19

All Persounen déi zu enger vun de Risikogruppe gehéieren an Hëllef brauchen beim Akaf vu Liewensmëttel oder Medikamenter kënnen d’Gemeng kontaktéieren ënnert der Nummer 35 01 13-1.
Mir kucken fir Iech déi néideg Hëllef ze vermëttelen.

All déi Leit déi bereed sinn ze hëllefen kënne sech och um 35 01 13-1 mellen.


 

COVID-19 : Assistance aux personnes à risque
Toute personne faisant partie d'un groupe à risque et qui a besoin d'aide pour ses achats d'aliments ou de médicaments peut contacter la commune sous le numéro 35 01 13-1.
Nous essaierons de vous apporter l'aide nécessaire.
Toutes les personnes prêtes à aider peuvent également s'inscrire au 35 01 13-1.

 


COVID-19 : Assistance to people at risk
Anyone of a risk group who needs help with food or medicine supply can contact the commune at the number 35 01 13-1.
We will try to give you the necessary help.
All those ready to help can also register at 35 01 13-1.