Gemeng Schëtter

•             LU:

Wéinst der Installatioun vun enger Foussgänger Beliichtung fir zwee Zebrasträifen an der “Rue d’ Oetrange” (C.R. 132) zu Schraasseg, gëtt ab Méindes, dem 20. Abrëll 2020 op der Héicht vun de Gebaier mat den Hausnummeren 4 an 44 jeeweils eng Stroosse Säit komplett gespaart.

Wéinst der aktueller Situatioun an ongewësser Weiderentwécklung vun der Covid-19 Pandemie, ka keng viraussiichtlech Dauer vun den Aarbechten definéiert ginn.

Merci fir Är d’ Versteesdemech.

•             FR

En raison de la mise en place d’un éclairage pour deux passages pour piétons à Schrassig, une moitié de la « Rue d’ Oetrange » (C.R. 132) sera barrée à partir du lundi, 20 avril 2020.

En raison de la situation actuelle et de l’instabilité du développement de la pandémie Covid-19, il n’est possible de déterminer la durée exacte du chantier.

Merci pour votre compréhension.

•             EN:

Due to the installation of lighting for two pedestrian crossings in Schrassig, one half of the "Rue d' Oetrange" (C.R. 132) will be blocked from Monday, April 20th, 2020.

Due to the current situation and unstable development of the Covid-19 pandemic, the duration of the construction site cannot be determined.

Thank you for your understanding.