Gemeng Schëtter

Schutzmasken an -händsche gehéieren net an d'Natur!


Les masques et gants de protection ne sont pas pour la nature!


Protective masks and gloves do not belong in nature!