Gemeng Schëtter

Opgrond vun ëmmer méi Dreck dee laanscht d’Stroosse geheit gëtt, lancéiert d’Gemeng Schëtter d’”Littering” Campagne déi an Zesummenaarbecht vum “Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable” an der “Emweltberodung Lëtzebuerg asbl“ an d’Liewe geruff ginn ass.

D’Autoschauffere gi mat Panneauen déi laanscht verschidde Schëtter Stroossen opgestallt ginn, drop opmierksam gemaach wéi eng Konsequenzen den Dreck deen an d’ Natur geheit gëtt kann hunn.

Mir biede jiddereen sech ëm säin Dreck ze këmmeren an aus Respekt vun der Natur an eise Matbierger säin Offall richteg ze entsuergen.

 


Campagne « Littering »

Étant donné que de plus en plus de déchets sont jetés dans les rues, la commune de Schuttrange lance la campagne «Littering» en coopération avec le Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et «Emweltberodung Lëtzebuerg asbl».

Des panneaux placés sur différentes routes attirent l'attention des conducteurs sur les conséquences possibles pour les déchets jetés dans la nature.

Nous demandons à chacun de prendre soin de ses déchets et de les éliminer correctement pour la nature et nos concitoyens.

 


“Littering” campaign

As more and more waste is thrown on the streets, the commune of Schuttrange launches the "Littering" campaign in cooperation with the Ministry of the Environment, Climate and sustainable Development and "Emweltberodung Lëtzebuerg asbl".

Signs on various roads draw the attention of drivers to the possible consequences for waste thrown into the environment.

We ask everyone to take care of their waste and dispose of it properly for nature and our citizens.