Gemeng Schëtter
Elektromobiliteit

Interesséiers du dech fir d'Elektromobilitéit ? Da kuck an eis nei Schëtter Broschür. Do dra fënns du Informatiounen iwwert eis kommunal Elektrogefierer, d'Opluetstatiounen an der Gemeng, d'Subventiounen an all aner nëtzlech Informatiounen.


Est-ce que tu t'intéresses à l'électromobilité ? Alors jette un coup d'oeil dans notre nouvelle brochure de Schuttrange. Tu y trouves des informations sur nos véhicules électriques communales, les bornes de charge dans la commune, les subventions et toutes autres informations utiles.


Are you interested in electromobility ? Then take a look in our new brochure from Schuttrange. You will find information on our municipal electric vehicles, charging stations in the municipality, subsidies and all other useful information.