Gemeng Schëtter

Seminaire vum 22. September 2020 iwwert d’Elektromobilitéit zu Minsbech war ee Succès!

Als Ofschloss vun der europäescher Mobilitéitswoch huet de Schäfferot vun der Gemeng Schëtter op ee Seminaire iwwert d’Elektromobilitéit op Minsbech invitéiert. Mat iwwer 50 Participante war de Sall gutt gefëllt. A senger Introduktioun ass de Buergermeeschter vun der Gemeng Schëtter Jean-Paul Jost op d’Mesure vun der Gemeng déi an de leschte Joren an deem Beräich ëmgesat gi sinn agaangen. Nieft der Presentatioun vum Minister Claude Turmes iwwert déi national Strategie zu der Entwécklung vun der Elektromobilitéit, ass och nach op den Ëmweltimpakt vun der Elektromobilitéit an op praktesch Informatioune fir de Bierger mat Presentatioune vu myenergy, dem LIST, dem ACL an der Police Lëtzebuerg agaange ginn. Duerno konnten d’Participante vum Seminaire hier Froe stellen. De Schäfferot seet all den Intervenanten a Participanten ee grousse Merci.

D’Presentatiounen déi gehale goufe fannt dir ënnen op dëser Säit.

 

Le séminaire du 22 septembre 2020 sur l’électromobilité était un succès!

Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange a invité sur un séminaire sur l’électromobilité à Munsbach en tant que clôture de la semaine européenne de la mobilité. Avec plus de 50 participants, la salle était bien remplie. Le bourgmestre de la commune de Schuttrange Jean-Paul Jost a élucidé dans son introduction les mesures de la commune qui ont été prises les dernières années dans ce domaine. A côté d’une présentation du ministre Claude Turmes sur la stratégie nationale du développement de l’électromobilité, l’impact environnemental de l’électromobilité et des informations pratiques pour le citoyen ont été abordés lors de différentes présentations de myenergy, du LIST, de l’ACL et de la Police grand-ducale. Ensuite les participants du séminaire ont pu demander leurs questions. Le collège des bourgmestre et échevins remercie chaleureusement tous les intervenants et participants.

Les présentations du séminaire se trouvent en bas de cette page.

 

The seminar of September 22, 2020 on electromobility was a success!

The college of the  mayor and aldermen of the municipality of Schuttrange invited on a seminar on electromobility in Munsbach as closing event of the European mobility week. With more than 50 participants, the room was well filled. The mayor of the municipality of Schuttrange Jean-Paul Jost elucidated in his introduction the measures of the municipality which have been taken in recent years in this area. Alongside a presentation by Minister Claude Turmes on the national strategy for the deployment of electromobility, the environmental impact of electromobility and practical information for citizens were presented during various presentations by myenergy, the LIST, the ACL and the Grand Ducal Police. Then, the participants of the seminar could ask their questions. The college of mayors and aldermen warmly thanks all the speakers and participants.

The presentations of the seminar can be found  at the bottom of this page.