Gemeng Schëtter
VVB news Fahrplananderungen 428x240px

Ännerunge vun der Buslinn 122 ab dem 4. Januar 2021:

- Neie Busarrêt "Schlass Minsbech"

- Verlängerung op Schraasseg (Arrêt "Schlassgewan")

- Fiert duerch den Zentrum vu Sandweiler fir besser Korrespondenzen an d'Stad ze erméiglechen

All d'Ännerungen vum RGTR-Reseau fannt dir op www.mobiliteit.lu

 

Modifications de la ligne de bus 122 à partir du 4 janvier 2021:

- Nouvel arrêt de bus "Schlass Minsbech"

- Prolongation jusqu'à Schrassig (arrêt "Schlassgewan")

- Dessert le centre de Sandweiler pour rendre possible de meilleures correspondances vers la ville de Luxembourg

Tous les changements du réseau RGTR se trouvent sur www.mobiliteit.lu

 

Changes to bus line 122 from January 4, 2021:

- New bus stop "Schlass Minsbech"

- Extension to Schrassig (stop "Schlassgewan")

- Serves the center of Sandweiler to make possible better connections to Luxembourg city

All changes to the RGTR-network can be found on www.mobiliteit.lu