Gemeng Schëtter

Am Kader vun der nächster Phase vun den Aarbechten fir den neie Collecteur um Flughafen, gëtt d’ Rue de Senningen um Streckendeel tëscht der Kräizung mat der Rue du Parc an dem Rond-Point beim Cargo Centre vum 13. September 2021 bis viraussiichtlech den 30. November 2021 komplett fir de Verkéier gespaart.

Allerdéngs ka sech dësen Délai, jee no Entwécklung vun der Wiederlag, zu all Moment änneren. 

WICHTEG: Während den Aarbechte wäerten d’ Autobunn (A1) an de Cargo Center net iwwer d’ Rue de Senningen/ d’ Rue du Parc accessibel sinn. Deementspriechend wäert eng Déviatioun opgestallt ginn.

Fir all weider Fro kënn Dir Iech gären un d’ Équipe vun onsem Service Technique oder direkt un d’ Administration des Ponts et Chaussées adresséieren.

Merci fir Är d’ Versteesdemech

__________________________________________________________________________________________________

Dans le cadre de la prochaine phase des travaux pour la pose du nouveau collecteur pour l’aéroport, la rue de Senningen sera fermée à partir du 13 septembre 2021 entre le croisement avec la rue du Parc et le rond-point près du Cargo Centre. L'achèvement des travaux est prévu pour le 30 novembre 2021.

En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, ce délai pourra varier à tout moment.

NOTE IMPORTANTE : Pendant la phase d’exécution des travaux, l’autoroute (A1) et le Cargo Center ne seront pas accessibles par la rue Senningen/ rue du Parc. Par conséquent, une déviation sera mise en place.

Les équipes de notre service technique et de l’Administration des Ponts et Chaussées se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Merci pour votre compréhension.

__________________________________________________________________________________________________

As part of the next step of the work for the installation of the new sewer for the airport, rue de Senningen will be closed from September 13, 2021 between the intersection with rue du Parc and the roundabout near the Cargo Centre. The completion of the work is scheduled for November 30, 2021.

Depending on the evolution of the weather conditions, this delay could vary at any time.

IMPORTANT NOTE: During the execution of the works, the highway (A1) and the Cargo Center will not be accessible from rue de Senningen/ rue du Parc. Therefore, a diversion will be set up.

The teams of our technical service and of the National Roads Administration are at your disposal for any further information.

Thank you for your understanding.