Gemeng Schëtter

LU 

Wéinst Stroossenaarbechten vun der Administration des Ponts et Chaussées um CR 187 - Rue de Mensdorf, gëtt d’ Sektioun tëscht der Kräizung mam CR 185 - Rue de Beyren an dem Siège vun der Baufirma Cardoso & Fils s.à r.l. vun Iwwersiren vu Mëttwochs, dem 21. Juli 2021 bis Samschdes, den 24. Juli 2021 (+/-10 Auer Moies) fir de sämtleche Verkéier gespaart. Och den Accès zum Lotissement “An den Azéngen” wäert an der Periode net méiglech sinn.

Jee no Entwécklung vun der Wiederlag ka sech dësen Délai nach zu all Moment änneren. 

D’ Déviatioun fir op Menster leeft duerch de Kazebësch iwwer den CR 185 respektiv den CR 134, Rue de Beyren an Direktioun Menster.

Fir all weider Fro kënn Dir Iech gären un d’ Équipe vun onsem Service Technique adresséieren.

Merci fir Är d’ Versteesdemech.

 

FR

En raison de travaux routiers par l’Administration des Ponts et Chaussées sur le chemin repris CR 187 - Rue de Mensdorf, le tronçon entre l’intersection avec le chemin repris CR 185 - Rue de Beyren et le siège social de l’entreprise de construction Cardoso & Fils s.à r.l. d’Uebersyren sera barré à toute circulation routière du mercredi, 21 juillet 2021 au samedi, 24 juillet 2021 (+/- 10.00h). Par ailleurs le lotissement « An den Azéngen » sera également inaccessible pendant la période précitée.

En fonction de l’évolution des conditions météorologiques, ce délai pourra varier à tout moment.

La déviation en direction de Mensdorf et vice-versa passe via le chemin repris CR 185 respectivement via le chemin repris CR 134 - Rue de Beyren. 

L’équipe de notre service technique se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Merci pour votre compréhension.

 

EN

Due to road works by the National Roads Administration on CR 187 - Rue de Mensdorf, the road between the intersection of CR 185 - Rue de Beyren and the headquarters of the construction company Cardoso & Fils s.à r.l. in Uebersyren will be closed to all traffic from Wednesday July 21, 2021 to Saturday July 24, 2021 (approximately 10 a.m.). Furthermore, the district “An den Azéngen” will not be accessible during the above-mentioned period.

Depending on the evolution of the weather conditions, this delay could vary at any time.

The detour towards Mensdorf and vice versa runs via CR 185 respectively via CR 134 - Rue de Beyren.

The team of our technical service is at your disposal for any further information.

Thank you for your understanding.