Gemeng Schëtter

D'Héichwaasser ass erëm eenegermoossen ënner Kontroll an d'Botzaarbechte sinn amgaang.
D'Kanecher Strooss ass nach gespaart.

All eis Bierger déi nach Hëllef brauche kënnen sech bei der Gemeng mellen. T: 350113-1
E grousse Merci eise Pompjeeën an de Gemengenaarbechter fir hiren onermiddlechen Asaz.

 

[FR] L'inondation est à nouveau maîtrisée et les travaux de nettoyage sont en cours.
La rue de Canach est toujours fermée.
Tous nos concitoyens ayant besoin d'aide peuvent contacter la commune. T: 350113-1
Un grand merci à nos pompiers et ouvriers communaux pour leurs efforts inlassables. 

 

[EN] The flood is under control again and cleaning work is in progress.
"Rue de Canach" is still closed.
All of our citizens in need of help can contact the commune. T: 350113-1
A big thank you to our firefighters and community workers for their tireless efforts.