Gemeng Schëtter

Mir freeën eis alle Bierger aus eiser Gemeng erëm eng Kéier d’Geleegenheet ze ginn, sech an enger lockerer Atmosphère kennen ze léieren a gemitlech e puer Wuert mateneen ze schwetzen.
Mir invitéieren Iech als Integratiouns- a Chancegläichheetskommissioun, an Zesummenaarbecht mat der Gemeng Schëtter häerzlech op eise  

 „Stamminee”,   

e Sonndeg, de 15. Mee & 3. Juli 2022 vun 10.00 bis 12.00 Auer
an der Galerie um Campus an der Dällt
185, rue Principale zu Minsbech

 

Nous avons le plaisir d’offir à tous les habitants de notre commune une nouvelle occasion de se rencontrer et de se parler dans une atmosphère détendue.
Nous vous invitons en tant que commission d’Intégration et d’égalité des chances, en collaboration avec la commune de Schuttrange, à notre    

 « Apéro »,    

le dimanche, 15 mai & 3 juillet 2022 de 10.00 à 12.00 heures dans la salle “Galerie”
au Campus an der Dällt 185, rue Principale à Munsbach

 

Wir freuen wir uns allen Bürgern der Gemeinde erneut die Möglichkeit zu geben sich in einer entspannten Atmosphäre zu treen und sich gemütlich miteinander zu unterhalten. Wir laden Sie herzlich im Namen der Integrations- und Chancengleichheitskommission, in Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, zu unserem

   „Frühschoppen”   

ein, am Sonntag, den 15. Mai & 3. Juli 2022, von 10.00 bis 12.00 Uhr in der
“Galerie” im Campus an der Dällt 185, rue Principale in Münsbach

 

Once again, we are pleased to offer all the residents of our Commune an opportunity to meet and chat in a relaxed atmosphere.
The Integration and Equal Opportunities Committees, in cooperation with Schuttrange Commune, cordially invite you to their   

  “Pre-Lunch Drink”   

on Sunday, 15th May & 3rd July 2022, from 10.00 till 12.00 in the "gallery room" at
the Campus an der Dällt, 185, rue Principale in Munsbach