Gemeng Schëtter
Logement-abordable-107-02

Locatioun vun enger erschwénglecher Wunneng zu Schëtter - 107, rue Principale
Am Depliant fannt Dir all déi néideg Informatioune betreffend d’Wunneng, d’Berechnung vum Loyer an d’Prioritéiten no deenen de Logement zougestane gëtt.

 

Location d'un appartement abordable à Schuttrange - 107, rue Principale

Le dépliant ci-dessous vous informera sur le logement en question, le calcul du loyer et les priorités selon lesquelles le logement sera accordé.

 

Rental of an affordable apartment in Schuttrange - 107, rue Principale

You will find all the necessary information regarding the apartment, the calculation of the rent and the priorities according to which the apartment will be granted in the leaflet below.