Gemeng Schëtter
Schëter Chrëschtmaart

LU

Schëtter Chrëschtmaart 2022

  • Freides, den 9. Dezember vu 17-22 Auer
  • Samschdes, den 10. Dezember vu 11-14 Auer a vu 17-22 Auer
  • Sonndes, den 11. Dezember vu 17-20 Auer

 

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Amiperas Schuttrange, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart, CIGR, FC Munsbach, Schëtter helleft, Star Cricket Club zesumme mat der Schëtter Gemeng.

Entdeckt och aner Chrëschtmäert am Syrdall. Informatiounen dozou fannt Dir op eisem Flyer.

Weider Informatioune kommen no.

 

FR

Marché de Noël à Schuttrange 2022

  • Vendredi 9 décembre de 17h à 22h
  • Samedi 10 décembre de 11h à 14h et de 17h à 22h
  • Dimanche 11 décembre de 17h à 20h

 

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schetter Music, Schetter Singing, Amicale Pompiers Minsbech-Schetter, Les Castors Schetter, Luxembourger Rose Friends, Women and Mothers Schetter, Parents Association Schetter, Amiperas Schuttrange, Schetter Jugendhaus, Schetter Theatre Friends, Jardin Communautaire, CIGR , FC Munsbach, Schëtter hellleft, Star Cricket Club en collaboration avec la commune de Schuttrange.
Découvrez également d'autres marchés de Noël dans le Syrdall. Vous trouverez des informations à ce sujet sur notre flyer.

Plus d'informations vont suivre.

 

EN

Schuttrange Christmas Market 2022

  • Friday, December 9 from 5-10 p.m
  • Saturday, December 10 from 11 am to 2 pm and from 5 pm to 10 pm
  • Sunday, December 11 from 5-8 p.m

 

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Music, Schëtter Singing, Amicale Firefighters Minsbech-Schetter, Les Castors Schëtter, Luxembourger Rose Friends, Women and Mothers Schetter, Parents Association Schetter, Amiperas Schuttrange, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theater Friends, Community Garden, CIGR , FC Munsbach, Schëtter helleft, Star Cricket Club together with the Commune of Schuttrange.
Discover other Christmas markets in the Syrdall. You can find information on this matter on our flyer.

 

Further information will follow soon.