Gemeng Schëtter
neigestaltung schlassgewan

LU
Wéinst dem schlechten Zoustand vun der Entrée Schlassgewan zu Schraasseg huet de Gemengerot  décidéiert, fir de komplette Raum nei ze gestalten. An dem Kader sollen dann och d’ Infrastrukturen erneiert ginn an de Réseau vum Gas nei verluecht ginn.
Niewebäi ginn nach folgend Aarbechten duerchgefouert:
D’ Neigestaltung vun der Entrée vum Schlassgewan an d’ Ëmsetzung an eng 30er-Zone. Dës Aarbechte gi konform zu de Virschrëfte vun de Ponts et Chaussées duerchgefouert;
D’ Waasserleitunge ginn ersat an och aner Réseauen ginn nei ugepasst;
D’ Mëttelspannungsnetz gëtt ënnerierdesch duerch d’ Rue des Pommiers an duerch en Deel vum CR132 - Éiter Strooss verluecht;
D’ Fuerbunn gëtt op enger Längt vu 5 Meter méi schmuel gemaach. Deemno ginn Trottoiren och méi breet gemaach;
De Rond-Point gëtt duerch eng Schikane ersat;
D’ Stroossebeliichtung gëtt komplett erneiert;
Um CR171 - Rue de Luxembourg gëtt en neien Trottoire aménagéiert.

Dës Aarbechten fänken elo esou lues awer sécher un a sollen, falls näischt dotëscht kënnt, bis Enn 2023 fäerdeg sinn.

 

FR
Suite à l’état délabré de la rue Schlassgewan à Schrassig, le conseil communal a décidé le réaménagement complet de l'espace rurale, la réfection des infrastructures publiques (eau, électricité et canalisation) et la pose du réseau de gaz.
En outre, ce projet comprend les travaux suivants :
Le réaménagement de l’entrée en zone 30 km/h selon les prescriptions de l’Administration des Ponts et Chaussées ;
Le remplacement de la conduite d’eau et adaptations nécessaires des autres réseaux ;
La mise en souterrain du réseau de moyenne tension à travers la rue des Pommiers et une partie du CR 132 - Rue d’Oetrange ;
Le rétrécissement de la chaussée sur 5 mètres et élargissement des trottoirs ;
Le remplacement du rond-point par une chicane ;
Le renouvellement de l’éclairage public ;
L’Aménagement d’un trottoir dans la rue de Luxembourg.

Partant, l'administration communale vous informe du début des travaux de réaménagement de l'entrée Schlassgewan à Schrassig dont l’achèvement est prévu pour la fin 2023, sauf imprévu.