Gemeng Schëtter
INFO920x535

Am Kader vun der aktueller Situatioun vun der Pandemie mam Coronavirus COVID-19, huet de Schäfferot vun der Gemeng Schëtter décidéiert all Manifestatiounen, Versammlungen, Coursen, sportlech an kulturell Aktivitéiten, déi vun der Gemeng organiséiert oder an eisen Gebailechkeeten ofgehale ginn, vun elo bis inklusiv den 19. Abrëll 2020 ze annuléieren. Dëst ass eng Virsiichtsmoossnam fir keen onnéidege Risiko anzegoe fir sech mam Coronavirus unzestiechen. Mir soen Iech villmools Merci fir Äert Verständnes.
Fir all Froen, wendt Iech w.e.g un eis Servicer iwwer den Telefon 35 01 13-1 oder iwwer d’e-mail Adress secretariat@schuttrange.lu.


 

Dans le contexte de la situation actuelle épidémique de l’infection au coronavirus COVID-19, a décidé le collège échevinal de la commune de Schuttrange d’annuler toutes les manifestations, réunions, cours, activités sportives et culturelles, organisés dans les infrastructures communales, à partir d’aujourd’hui jusqu’au 19 avril 2020 inclus. Ceci est une mesure de précaution pour limiter les risques de contamination avec le coronavirus. Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour toute question, veuillez vous adresser à nos services au tél. 35 01 13-1 respectivement par courriel secretariat@schuttrange.lu.

 


 

In the context of the current epidemic of COVID-19 coronavirus infection, the college of aldermen of the municipality of Schuttrange has decided to cancel all events, meetings, courses, sports and cultural activities organized in public buildings on the territory of the municipality from today until 19th April 2020. This is a precautionary measure to limit the risk of contamination with the coronavirus.

We thank you for your understanding.


For every question, you can contact our administration at 35 01 13-1 or by mail

secretariat@schuttrange.lu.